01915-2019-0005

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

33. Комуникационна и компютърна техника


Решение номер БАИ-КР-5-69 от дата 02.10.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831910252

BG411, Българска агенция за инвестиции, ул. Врабча № 23, За: Даниела Кунева, България 1000, София, Тел.: 02 9855559, E-mail: d.kuneva@investbg.government.bg, Факс: 02 39801320

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.investbg.government.bg..

Адрес на профила на купувача (URL): http://investbg.government.bg/bg/pages/profil-na-kupuvacha-342.html..

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Икономическа и финансова дейност


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на специализирано и IT оборудване за целите на проект BG16RFOP002-2.006-0001-C01“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Основната цел на поръчката е да бъде осигурено предвиденото техническо оборудване (ДМА), необходимо за осъществяване на предвидените за реализация уебинари, както и за надграждане, поддръжка и експлоатация на онлайн платформа „Виртуален офис“ за нуждите на инвестиционния процес, във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-2.006-0001, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. Чрез изпълнението на поръчката ще бъдат осигурени необходимите машини и устройства за гарантиране на ефективно и безпроблемно събиране, съхранение и обработка на данни и за осигуряване на безпроблемната работа на онлайн платформата и за осъществяване на предвидените уебинари, което от своя страна ще доведе до подобряване на процеса на работа и комуникация с настоящи и бъдещи инвеститори. За да бъдат изпълнени целите на поръчката и на проекта, следва да бъде доставено, монтирано/инсталирано, както и да бъде осигурено гаранционно обслужване и поддръжка на следното техническо оборудване:Сървърна инфраструктура; Система за съхранение на данни; Портален сървър и база данни; Комутатори; Непрекъсваемо токозахранващо устройство - UPS; Шкаф за монтаж на оборудването (Сървърен шкаф); Преносими компютри; Видеоконферентна система. Подробно описание на характеристики и количества са посочени в Техническата спецификация.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Проект BG16RFOP002-2.006-0001, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Обществената поръчка не е разделена на обособени позиции, защото предметът на поръчката обхваща доставка на специализирано и IT оборудване, което включва осъществяване на дейности, свързани със снабдяване, гаранционно обслужване и отстраняване на дефекти/неизправности на доставените стоки, които дейности са комплексни и неделими. Организацията на работния процес и качественото изпълнение на поръчката обуславя необходимостта дейностите да се извършат от един изпълнител. Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции е невъзможно и нецелесъобразно. В тази връзка, отделните дейности от обхвата на поръчката са обективно неделими части от предмета на поръчката и не могат да бъдат възложени на повече от един изпълнител. Възлагането на поръчката, без тя да бъде разделяна на обособени позиции, гарантира постигане на оптимален резултат. От друга страна, участието в обществената поръчка може да се осъществи по всички предвидени от закона начини, включително от обединение или с един или повече подизпълнители, което дава достатъчно възможности за осигуряване на конкурентна среда.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 258562.5 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предвид стойността на обществената поръчка, както и планираните от Възложителя обществени поръчки, Възложителят прилага предвидените в закона правила за публично състезание и при стриктно спазване на общите разпоредби и основните принципи при възлагането на обществени поръчки.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10 - дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал, 1, т. 1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

02.10.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Стамен Стаменов Янев

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор