Версия за печат

00254-2019-0007

BG-Рудозем:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 333 от дата 01.10.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000615075

BG424, Община Рудозем, бул. България №15, За: Красимира Кубинска-Директор на дирекция ПНООПОКЗ и СД, България 4960, Рудозем, Тел.: 0306 99191, E-mail: ob.rudozem@gmail.com, Факс: 0306 99141

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.rudozem.bg/bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.rudozem.bg/bg/auctions/asdas-3.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

“Зимно поддържане - снегопочистване и опесъчаване на пътна мрежа на територията на община Рудозем за зимен експлоатационен сезон 2019/2020 г.”, по десет обособени позиции

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет: “Зимно поддържане - снегопочистване и опесъчаване на пътна мрежа на територията на община Рудозем за зимен експлоатационен сезон 2019/2020 г. по десет обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция №1 -МАРШРУТ № 1: Обща дължина –7,0 км. и 1,0 км. вътрешни улици 2. Обособена позиция № 2-МАРШРУТ № 2: Обща дължина – 12,2 км. и 3,0 км. вътрешни улици 3. Обособена позиция №3-МАРШРУТ № 3: Обща дължина – 8,5 км. и 5,6 км. вътрешни улици 4. Обособена позиция № 4-МАРШРУТ № 4: Обща дължина – 5,4 км. и 10,0 км. вътрешни улици 5. Обособена позиция № 5-МАРШРУТ № 5: Обща дължина – 5,2 км. и 2,0 км. вътрешни улици 6. Обособена позиция № 6-МАРШРУТ № 6: Обща дължина – 8.00 км. и 2.9 км. вътрешни улици 7. Обособена позиция № 7-МАРШРУТ № 7: Обща дължина – 10,6 км. и 0,8 км. вътрешни улици 8. Обособена позиция № 8-МАРШРУТ № 8: Обща дължина – 1,8 км. и 10.0 км. вътрешни улици 9. Обособена позиция № 9-МАРШРУТ № 9: Обща дължина - 15,5 км. вътрешни улици гр. Рудозем и с. Бяла река 10.Обособена позиция № 10-МАРШРУТ № 10: Обща дължина – 9,746 км. Основните дейности по зимното поддържане по обособена позиция от 1 до 9 включват: снегочистене (патрулно и периодично) на пътищата до постигане на съответните степен и ниво на зимно поддържане, разчистване на преспи и снегонавявания и отстраняване на уплътнени снежно-ледени пластове и обезопасяване на пътищата против хлъзгане: разпръскване на пясък. • Почистване на общинските пътища от сняг (при снежна покривка над 5 см.), от преспи при снегонавявания с цел създаване нормална проходимост за пътните превозни средства при зимни условия. • Опесъчаване на участъци със заледявания и стръмни участъци, по които има опасност от задръстване на движението, поради невъзможността на автомобилите да ги преодоляват. • Периодичността на почистване /опесъчаване/ на територията на общината ще се осъществява по указания на Възложителя. •По време на изпълнение на поръчката да се спазват изискванията за безопасни условия на труд, общинските наредби и законите на Република България. • Щети или причинени вреди на трети лица, произтекли от забавяне, неправилни действия и/или неизпълнение на необходимите дейности по субективни причини са за сметка на избраният изпълнител. Време за реакция - участниците следва да посочат за какво време след подаване на сигнал за утежнена пътна обстановка вследствие на снеговалеж ще започне снегопочистването. Времето за реакция не може да бъде повече от 1 часа от подаване на съобщението от страна на упълномощеното от Възложителя лице и/или при натрупана снежна покривка с дебелина над 5 см. Изисквания по обособена позиция №10 към експлоатационното състояние на платното за движение при снегопочистване допустима дебелина ма снежната покривка по време на снеговалеж до 5 см. Изисквания към експлоатационното състояние на платното за движение след провеждане на снегопочистването и дейностите за предпазване от заледявания: наличието на уплътнен пласт върху пътното покритие се допуска на отделни участъци: подравнена повърхност на уплътнения снежен пласт: състояние на повърхността на платното за движение - обработено с химически вещества за стопяване на снега и леда или опесъчено: максимален срок за провеждане на мероприятия за борба със зимната хлъзгавост на пътя - 3 часа.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 180002.87 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП – „Публично състезание“. За определяне на реда на възлагане са съобразени изискванията по чл. 21 от ЗОП, чиято обща стойност попада в прага по чл. 20, ал. 2, т. 2, от ЗОП. Посочените обстоятелства обуславят провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез „публично състезание“. Провеждането на избраният вид процедура осигурява максимална публичност, защитава обществения интерес и едновременно с това има за цел да насърчи конкуренцията, като създаде равни условия и прозрачност при участие в процедурата, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства, каквато несъмнено е една от водещите цели на при прилагането на ЗОП от страна на възложителя на обществената поръчка и едновременно с това законосъобразното и целесъобразно разходване на средства.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1, т.4 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

01.10.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.Недко Фиданов Кулевски

VIII.2) Длъжност

Заместник-кмет на община Рудозем, упълномощен със Заповед №318/20.09.2019 г. за заместване и заемане на длъжността "Кмет"