01158-2019-0036

BG-Варна:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 13-00-79-9 от дата 25.09.2019 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 130316140

BG331, ДП Пристанищна инфраструктура,Клон ТП Пристанище Варна, пл.Славейков 1, За: Мартин Щерев, България 9000, Варна, Тел.: 052 684619, E-mail: m.shterev@bgports.bg, Факс: 052 655902

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bgports.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://bgports.bg/bg/zop/320.

I.4) Основна дейност

Експлоатация на географска област


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 132 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Ремонт на буйове и доставка на оптика за тях в обхвата на действие на Клон – ТП Пристанище Варна

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

В техническото задание се предвижда изпълнението на видовете работа по рехабилитация и модернизация на съществуващите средства за навигационно осигуряване в пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна, съгласно настоящата техническа спецификация, както следва: • Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на соларни LED светооптични системи за плаващи средства за навигационно осигуряване (СНО), отговарящи на изискванията на международната организация IALA, с вградена GSM мониторингова апаратура, съвместима с комуникационните протоколи на съществуващата и въведена в експлоатация система за мониторинг; • Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на котвени устройства за СНО; • Подмяна на плаващи в момента навигационни средства с отремонтирани; • Извършване на доков ремонт на извадени от водата плаващи СНО; • Връщане на отремонтирани буйове на щатните им места на вода.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

1

Критериите за подбор:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Целта е изпълнение на видовете работа по рехабилитация и модернизация на съществуващите средства за навигационно осигуряване в пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна, което не предполага разделяне на обособени позиции. Артикулите, които следва да се доставят и монтират за СНО не биха могли да се обособят в отделни позиции.Те ще бъдат извършвани последователно спрямо един и същ обект и естеството им предпоставя да бъдат осъществени от един изпълнител.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 700000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Изборът на открита процедура позволява участие на неограчен кръг лица, независимо от правната им форма, като по този начин осигурява в максимална степен провеждане на поръчката при спазване на принципите за публичност и прозрачност.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 198 и чл. 197, ал. 1, т.1 във връзка с ал. 3 ЗОП - жалба срещу решението за откриване на процедурата може да подава всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от изтичането на 14-дневен срок от публикуването в РОП на обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

27.09.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Ангел Забуртов чрез Димитър Руменов Николов, съгласно Заповед РД-09-36/11.04.2019г.

VIII.2) Длъжност

Директор, Клон ТП Пристанище Варна