Версия за печат

00104-2019-0011

BG-Мадан:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер 64 от дата 26.09.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000614984

BG424, Кмет на Община Мадан, ул. Обединение № 14, За: юрисконсулт - експерт ОП, България 4900, Мадан, Тел.: 00359 30898220, E-mail: madanoba@gmail.com, Факс: 00359 30898277

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.madan.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.madan.bg/section-55-obschestveni_porychki_pr.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Упражняване на Строителен надзор по време на строителството на обект: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Отец Паисий“-гр. Мадан“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката включва избор на изпълнител, който да упражнява строителен надзор по смисъла на чл. 168 от ЗУТ при изпълнение на СМР по проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Отец Паисий“ - гр. Мадан”. Основната цел на проекта е осигуряване на равен достъп, придобиване на социална, познавателна и специална подготовка, гарантираща комуникативна и действена компетентност на децата, които ще им помогнат да разберат света, в който живеят и да осъзнаят собствената си значимост, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони - община Мадан. Чрез изпълнението на предвидените строително-монтажни работи, учебното заведение ще се приведе към действащата нормативна уредба и ще бъде осигурена подходяща среда за развитие на учебни дейности и развитие на спортната култура на подрастващите. В изпълнение на проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Отец Паисий“ - гр. Мадан” ще се извърши: - Цялостна реконструкция на покрива, включваща пълна подмяна на съществуващата покривна конструкция, както и на отводнителните елементи. - Преустройство и ремонт на съществуващите санитарни възли, както и изграждане на нови. - Въвеждане на енергоспястяващи мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата. - Обзавеждане и оборудване по време на строителството на обекта. Строежът е Първа група, четвърта категория, по смисъла на чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, издаден от Камарата на строителите в България. В техническата спецификация на поръчката, приложена към документацията за участие, са разписани подробно предвидените за изпълнение дейности.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Изпълнението на обществената поръчка се финансира по Административен договор за безвъзмездна помощ № BG06RDNP001-7.002-0008-С01/02.05.2019 г., по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.,съфнансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони, Процедура чрез подбор на проектни предложения по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ № BG06RDNP001-7.002 – УЧИЛИЩЕ „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по § 10 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование“.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

На основание чл. 46, ал. 1 от ЗОП, възложителят преценява, че предметът на настоящата поръчка не следва да бъде разделян на обособени позиции. Строителният надзор се извършва при извършване на строително-монтажните работи на един обект, за който е издадено едно разрешение за строеж. Предметът на поръчката е неделим и всяка една дейност от предметния обхват е неразделно свързана с останалите. Поради това възложителят счита, че упражняването на строителен надзор при извършване на СМР на обектa на поръчката следва да бъде осъществено от един изпълнител. Не на последно място, с подписване на Договора за безвъзмездна финансова помощ между ДФЗ и Общината е предвидено дейността да се изпълнява именно от един изпълнител, индикация за което е утвърденият бюджет на проекта, неразделна част от Договора за безвъзмездна финансова помощ.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 12686.18 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 178, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП (Публично състезание). За нерегламентираните в настоящата документация за участие условия по провеждането на процедурата се прилагат разпоредбите на ЗОП и Правилника за прилагането му, както и приложимите национални и международни нормативни актове, с оглед предмета на поръчката. В изпълнение на Административен договор BG06RDNP001-7.002-0008-C01/02.05.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДПБФП) по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. по Процедура чрез подбор на проектни предложения по Подмярка7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” BG06RDNP001-7.002 – УЧИЛИЩЕ, максималния одобрен бюджетен ресурс – лимит за изпълнение на дейността „услуга”, свързана с „Упражняване на Строителен надзор по време на строителството на обект: „Реконструкция, ремонт оборудване и обзавеждане на СУ „Отец Паисий“-гр. Мадан” е в размер на 12 686,18 лв., без вкл. ДДС. Вземайки предвид от една страна датата на подписване на АДПБФП, определяща момента на възникване на необходимостта от провеждане на обществената поръчка, като съществен елемент при определяне на реда за възлагането и, от друга страна еднаквостта и сходството на възлаганите дейности и предварително планираните потребности, както и прогнозната стойност за изпълнение на горецитирания предмет на услугата, отчитайки и стойността на идентични и сходни с предмета на поръчката услуги при условията на ЗОП, поръчката попада в праговете на чл. 20, ал. 2, т. 2 и община Мадан ще я възложи на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП, а именно чрез „публично състезание”. Естеството на поръчката позволява достатъчно точно да се определи техническата спецификация и стойността на поръчката, поради което, не са налице условия и ред за възлагане на обществената поръчка на друго основание, приложимо за публични възложители по ЗОП, каквато е община Мадан. Провеждането на предвидената в ЗОП процедура, чрез „публично състезание” гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респективно прозрачността при разходването на финансовите средства по проекти финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове. С цел да се осигури максимална публичност, да се постигнат най-добрите за Възложителя резултати, обществената поръчка се възлага по реда и при условията на избрания вид процедура, целта на която, освен да защити обществения интерес, посредством осъществяване на контрол и публичност при разходването на средства от държавния бюджет и фондовете на Европейския съюз е, едновременно с това да насърчи конкуренцията, като съблюдава за осигуряването на равни условия, равен достъп и прозрачност пред участниците до процедурата за възлагане на обществената поръчка, респективно да не се създават необосновани пречки пред възлагането на обществената поръчка в условията на конкуренция. При провеждане на настоящата процедура по възлагане в максимална степен ще бъдат съблюдавани принципите на добро финансово управление, а именно: икономичност, ефикасност и ефективност.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

26.09.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Явор Митков Орлов

VIII.2) Длъжност

Заместник - кмет на община Мадан, оправомощен със Заповед № РД-359/20.09.2019г.