Версия за печат

00210-2017-0015

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695235

BG411, Министерство на вътрешните работи, ул. 6-ти септември № 29, За: Гергана Петрова, България 1000, София, Тел.: 02 9822547, E-mail: int.82@mvr.bg, Факс: 02 9813010

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.mvr.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.mvr.bg/aop/dynamicProvider52/dd389055-125a-418e-b1a6-32723f7ca004/dostavka-kancelarski-materiali-poz-1.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществен ред и сигурностІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РМФ-55 от 06.10.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00210-2017-0015
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на канцеларски материали за осигуряване потребностите на структурите на МВР, обслужвани от ДУССД, въз основа на сключено Рамково споразумение № СПОР-4/09.03.2018 г.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 5785мпд-24 от 25.06.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, РОЕЛ-98 ООД, район Лозенец, бул. Христо Смирненски № 53, България 1164, София, Тел.: 02 9461920, E-mail: roel-98@roel-98.com, Факс: 02 8433216

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Доставка на канцеларски материали“

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

20

ІII.7) Стойност, посочена в договора
43346.63 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

18.09.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
43346.63 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

26.09.2019 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Стилиян Огнянов Кротнев
VII.2)
Длъжност: Директор на дирекция ,,Управление на собствеността и социални дейности'' - МВР - оправомощен възложител съгл. заповед №8121з-1171/21.09.2018 г.