Версия за печат

02711-2019-0142

BG-Попово:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 24 от дата 13.09.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120095

BG334, Териториално поделение ДЛС Черни Лом гр.Попово към СИДП ДП гр.Шумен, бул.Михаил Маджаров № 68, За: Ралица Тодорова, България 7800, Попово, Тел.: 0608 42047, E-mail: dls.cherni_lom@dpshumen.bg, Факс: 0608 44105

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dlschernilom.sidp.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dlschernilom.sidp.bg/toyo/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: горско и ловно стопанство


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„ Доставка на резервни части, смазочни материали и консумативи за автомобили с марка „Тойота“, и услуги по ремонт на същите за нуждите на ТП ДЛС "Черни Лом" гр. Попово"

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка на резервни части, смазочни материали и консумативи за автомобили с марка "Тойота", описани подробно в техническата спецификация по ред и естество, приложима към документацията на обществената поръчка, както и услуги по ремонт на същите за нуждите на ТП ДЛС "Черни Лом" гр. Попово. Резервните части, смазочните материали и консумативите са предназначени за автомобили с марка Тойота, модел Хайлукс с дата на производство 2009г., 2013г. и 2014г. За посочените доставки и услуги, предмет на настоящата обществена поръчка възложителят ще се възползва при възникнала необходимост.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Обществената поръчка не е разделена на обособени позиции. Възлагането на поръчката без разделяне на обособени позиции единствено гарантира постигане на оптимален резултат и предотвратява евентуален риск от несъвместимост на различните резервни части и поемането на гаранция за качество.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 24000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 738770 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

Съгласно общ утвърден списък на обществените поръчки за 2019г. на СИДП ДП - ЦУ и ТП по вид и прогнозна стойност в лв.без ДДС с обща стойност за ДП от 738770.00 лева без ДДС по т.4 и т.53 от Раздел "Доставки" и по т.1 от Раздел "Услуги" по приложение №1 към Заповед № 549 от 21.12.2018г., изм. със Заповед № 268 от 21.08.2019г. на директора на Североизточно държавно предприятие ДП - гр.Шумен.


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Видът на процедурата е съгласно указанията, обективирани в Заповед № 549 от 21.12.2018г. на Директора на "СИДП" ДП гр.Шумен, като общата стойност за всички териториални поделения е над праговете на чл.20, ал.1, т.1, б."б" от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.3 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

13.09.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.Симеон Цанков Давидков

VIII.2) Длъжност

Директор на ТП ДЛС "Черни Лом" гр.Попово