Версия за печат

01666-2019-0016

BG-гр. София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

77. Горива и биоенергийни технологии.


Решение номер ФС-18-134 от дата 09.09.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 129009710

BG411, Държавна агенция Национална сигурност, бул. Черни връх № 45, За: Иван Маринов, Людмила Чудилова, България 1407, гр. София, Тел.: 02 8147750; 02 8147729, E-mail: dans@dans.bg, Факс: 02 8147753

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dans.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.dans.bg/bg/public-tenders-menu-bul/obstporach-062013-mitem-bul.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: национална сигурност


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на горива, смазочни материали, специални течности и добавки за горива за моторни превозни средства с карти за безналично плащане за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност”

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на горива, смазочни материали, специални течности и добавки за горива за моторни превозни средства с карти за безналично плащане за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” за следните видове горива, смазочни материали, специални течности и добавки за горива: 1. горива; - автомобилен бензин А-95Н - автомобилен бензин А-98Н и/или А-100Н - дизелово гориво за автомобили 2. смазочни материали; - синтетични масла - полусинтетични масла - минерални масла 3. специални течности и добавки за горива; - антифриз - течност за чистачки - спирачна течност - хидравлична течност - добавка за гориво, - добавка „AdBlue®“

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Държавна агенция "Национална сигурност" е структура със специфична дейност. Доставката на горива, смазочни материали, специални течности и добавки за горива за моторни превозни средства се осъществява непосредствено чрез зареждане и закупуване от бензиностанции на територията на цялата страна. Разделянето на обособени позиции и възлагане изпълнението на поръчката на различни изпълнители би затруднило възложителя при самото зареждане, както и заплащането.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 3000000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл.73, ал.1 от ЗОП, при възлагане на обществени поръчки, публичните възложители могат свободно да изберат открита процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

В обявлението за обществена поръчка е предвидено, че на основание чл. 104, ал.2 от ЗОП, оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще се извърши преди провеждане на предварителния подбор.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП и чл. 199 от ЗОП в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП заинтересованите лица имат право да подадат жалба срещу решението за откриване на процедурата пред Комисията за защита на конкуренцията.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

13.09.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Недялко Иванов Недялков

VIII.2) Длъжност

Заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност” (упълномощен за възложител със заповед № З-1378/14.05.2016 г. на председателя на ДАНС)