00140-2018-0010

BG-Ихтиман:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000776299

BG412, Община Ихтиман, ул. Цар Освободител № 123, За: Цветелина Хаджийска, България 2050, Ихтиман, Тел.: 0879 242357, E-mail: obshtina_ihtiman@mail.bg, Факс: 0724 82550

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.ihtiman-obshtina.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.ihtiman-obshtina.com/index.php?pg=93&objtype=6&sortfield=issuedate%20desc&sortlink=issuedate%20desc.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 1140 от 31.08.2018 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00140-2018-0010
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка включва координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с изискванията на нормативната уредба и договора за строителство.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 12 от 23.01.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

ДА

III.3) Изпълнител по договора

BG411, НАДЗОР ИХТИМАН 2018 ДЗЗД, бул. Ботевградско шосе № 247, ет. 5, офис 2501, България 1784, София, Тел.: 02 8603225, E-mail: geoexpert_2008@abv.bg, Факс: 00 00000000

Изпълнителят е МСП: да

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Строй тех надзор ЕООД, ж.к Младост, бл. 75А, ет. 2, офис 2, България 1784, София, Тел.: 0887 050514, E-mail: stroi_teh@abv.bg, Факс: 00 00000000

Изпълнителят е МСП: да

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Геоексперт България ЕООД, р-н Красна поляна, ж.к. Западен парк, бл. 62, вх. Б, ап. 4, България 1372, София, Тел.: 02 8603225, E-mail: geoexpert_2008@abv.bg, Факс: 00 00000000

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Упражняване на строителен надзор по проект „Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Вакарел, общ. Ихтиман”

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

480

ІII.7) Стойност, посочена в договора
85000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е 100% от стойността на договора.

IV: Приключване на договора

договорът е предсрочно прекратен

ІV.1) Дата на приключване

20.05.2019 г. 

ІV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора

Основание чл. 28, ал. 2, т. 1 от Договор за възлагане на обществена поръчка № 12/23.01.2019 г. с предмет „Упражняване на строителен надзор по проект „Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Вакарел, общ. Ихтиман”.

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

НЕ

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 20% от предмета на договора
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
42500 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

12.09.2019 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Калоян Ангелов Илиев
VII.2)
Длъжност: Кмет на Община Ихтиман