Версия за печат

01158-2018-0011

BG-Варна:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 130316140

BG331, Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура, Клон ТП Пристанище Варна, пл. Славейков 1, За: Добрил Добрев, България 9000, Варна, Тел.: 052 684613, E-mail: dobril.dobrev@bgports.bg, Факс: 052 655902

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bgports.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.bgports.bg/bg/zop/235.

I.4) Основна дейност

Пристанищни дейностиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Строителство
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 272-1-11 от 17.05.2018 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
1158-2018-0011
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Площта предмет на настоящата поръчка е около 24 000 м2 СМР, които ще се извършат са следните: рязане на асфалтобетонова настилка, фрезоване на асфалтобетонова настилка, направа на паважна настилка със съществуващи гранитни павета, направа на първи и втори (свързващ) битумен разлив, доставка и машинно полагане на неплътен асфалтобетон за долен пласт,доставка и полагане на геомрежа, доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50, доставка и полагане на градински бордюри с размер 8/16/50, доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон за горен пласт тип А със средна дебелина 5см, доставка и полагане на хоризонтална маркировка от акрилатна боя с перли, доставка и монтаж на пътни знаци и направа на лабораторни проби, доставка и монтаж на ограда от ковано желязо с размери H=2,00м, L=3,00м, доставка и монтаж на автоматични бариери, турникет за контрол на достъпа и изграждане на фундаментите към тях. изграждане асансьор за инвалиди, изграждане на нови шахти, полагане на тръби ПЕВП ф110, необходимите фитинги, ПХ, спирателна арматура, зариване на водопровода, изпитване и дезинфекция, доставка и полагне на двойно гофрирана канализационна тръба Ф300 и 200 SN16 в изкоп, необходимите фитинги, изграждане на нови РШ, канализационни с H до 3,00м от стоманобетонови пръстени Ф1000 и изпитване на канализацията, изграждане нови кабелни канали и изтегляне на нови кабели. доставка и монтаж на улични осветителни тела до 6 метра, разрушаване на две сгради от по 160 м2.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 8 от 04.10.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, ДЗЗД Варна Изток 2018, бул. „Братя Бъкстон” № 33, вх. А, ет. 1, ап. 5, България 1000, София, Тел.: 0889 633606, E-mail: bulgaria.events@abv.bg, Факс: 0889 633606

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Предметът на договора е избор на изпълнител за строително монтажни работи по рехабилитация настилки и подземни комуникации в тила на 3, 4 и 5 к.м., Пристанище Варна Изток.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

45

ІII.7) Стойност, посочена в договора
2498606.57 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

13.08.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
2498606.51 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация

Начало на СМР – 03.04.2019г. съгласно Акт образец 2А. С протокол от 19.04.2019 г., срока за изпълнение е спрян на основание чл. 6, ал. 2, т.2 от договора за изпълнение на обществена поръчка, поради експоатационна заетост и складирани генерални товари на работната площадка, непозволяващи изпълнението на строително монтажните работи до възникване на благоприятни условия за извършването им. С протокол от 20.05.2019г. изпълнението на СМР е подновено.


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

10.09.2019 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Ангел Забуртов, чрез Димитър Руменов Николов, съгласно Заповед № РД--09-7/18.01.2018 г.
VII.2)
Длъжност: Директор клон ТП Пристанище Варна