Версия за печат

01915-2019-0003

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер РД-ПР-17 от дата 05.09.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831910252

BG411, Българска агенция за инвестиции, ул. Врабча № 23, За: Веселин Тодоров, България 1000, София, Тел.: 02 9855533, E-mail: v.todorov@investbg.government.bg, Факс: 02 39801320

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.investbg.government.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://investbg.government.bg/bg/pages/profil-na-kupuvacha-342.html.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Икономическа и финансова дейност


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина, резервации и хотелско настаняване и осигуряване на вътрешен трансфер за нуждите на БАИ по проект № BG16RFOP002-2.006-002 „Утвърждаване на България като успешна инвестиционна дестинация”

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Дейностите, предмет на изпълнението на настоящата обществена, поръчка са: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух, застраховка и осигуряване на превоз на багаж/товари (минимум 20 кг. чекиран багаж) по въздушен транспорт на участници в планираните събития, включени в рамките на проекта, както и на служители на агенцията, съгласно всяка конкретна заявка на Възложителя, в това число осигуряване на транспорт до крайната дестинация в случаите, когато крайната дестинация не разполага с възможности за въздушен превоз. Осигуряване на хотелско настаняване при поискване от Възложителя за всеки отделен случай, при пътувания на служители на БАИ и участници в събитията. Осигуряване на медицински застраховки при поискване от Възложителя за всяко отделно събитие, предвидени в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина и престоя на командированото лице/командированите лица. Предоставената медицинска застраховка трябва да бъде с покритие на основни рискове (медицински разходи, репатриране, спешна стоматологична помощ и др.), съобразена с изискваните за всяка държава застрахователни покрития, в това число с включен асистанс. Осигуряване на подходящ трансфер и вътрешен транспорт за участниците в събитията и служителите на БАИ, както и от мястото на пристигане до мястото на настаняване и обратно, както и придвижване от мястото на настаняване до мястото на провеждане на събитията и др. прояви, в случаите когато те се провеждат извън мястото на настаняване. Вътрешният транспорт трябва да включва цялостното придвижване на участниците и багажа им по време на провеждане на промоционалните кампании в чужбина.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Проект № BG16RFOP002-2.006-002 „Утвърждаване на България като успешна инвестиционна дестинация”, финансиран по Оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност" 2014 - 2020 г.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Обществената поръчка не е разделена на обособени позиции, защото услугите, предмет на поръчката, обхващат предоставянето на комплексни услуги, свързани с бизнес пътувания. Предметът на обществената поръчка включва осъществяване на дейности, свързани с осигуряване на самолетни билети, вътрешен трансфер и хотелско настаняване, които съставляват еднородна и неделима дейност. Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции е невъзможно и нецелесъобразно. В тази връзка, отделните дейности от обхвата на поръчката са обективно неделими части от предмета на поръчката и не могат да бъдат възложени на повече от един изпълнител. Възлагането на поръчката, без тя да бъде разделяна на обособени позиции, гарантира постигане на оптимален резултат. От друга страна, участието в обществената поръчка може да се осъществи по всички предвидени от закона начини, включително от обединение или с един или повече подизпълнители, което дава достатъчно възможности за осигуряване на конкурентна среда.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1011666.67 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят обявява настоящата процедура като открита на основание чл.73, ал.1 от ЗОП и всички заинетересовани лица могат да подадат оферта.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10 - дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал, 1, т. 4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

05.09.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Стамен Стаменов Янев

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор