Версия за печат

01224-2019-0029

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер БНБ-97239 от дата 04.09.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000694037

BG411, Българска народна банка, пл. Княз Александър I 1, За: по предмета - Владимир Дервенков, тел. +359 291451657; по поръчката - Пламена Павлова, тел. +359 291451978, България 1000, София, Тел.: 02 91451978, E-mail: publicprocurement@bnbank.org, Факс: 02 9508452

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2019-0029_BG.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Българска народна банка

I.3) Основна дейност

Икономическа и финансова дейност


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Софтуерна актуализация на машини по две обособени позиции“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща софтуерна актуализация на машини по две обособени позиции. Обособените позиции са, както следва: - Обособена позиция № 1 (ОП 1) - Софтуерна актуализация на банкнотообработващите системи BPS 1040BS В предмета на обособената позиция е включена софтуерната актуализация на програмното обезпечаване на 2 броя банкнотообработващи системи BPS1040BS, с която да се осигури правилното разпознаване и обработка на новите емисии на пет номинала, които предстои да бъдат пуснати в обращение, както и на всички съществуващи в обращение номинали и емисии български банкноти, в съответствие с „Техническа спецификация по обособена позиция № 1“ - Приложение № 1а към документацията на поръчката и Техническото предложение на избрания за изпълнител участник. - Обособена позиция № 2 (ОП 2) - Софтуерна актуализация на банкнотообработваща система BPS М7 В предмета на обособената позиция се включват софтуерната актуализация на програмното обезпечаване на 1 брой банкнотообработваща система BPS М7, с която да се осигури правилното разпознаване и обработка на новите емисии на пет номинала, които предстои да бъдат пуснати в обращение, както и на всички съществуващи в обращение номинали и емисии български банкноти, в съответствие с „Техническа спецификация по обособена позиция № 2“ - Приложение № 1б към документацията на поръчката и Техническото предложение на избрания за изпълнител участник.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 296000 EUR
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата, на основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

04.09.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Снежанка Иванова Деянова

VIII.2) Длъжност

Галвен секретар, упълномощена със Заповед № БНБ-36859/01.04.2019 г.