02709-2019-0088

BG-Враца:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

33. Комуникационна и компютърна техника


Решение номер РД 21-4 от дата 04.09.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 201617476

BG313, Северозападно държавно предприятие ДП /СЗДПДП/, бул. Христо Ботев № 2, етаж 3, За: Тошко Брайков, Петрана Петрова, България 3000, Враца, Тел.: 092 620032, E-mail: szdp@abv.bg, Факс: 092 620032

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190904YGMk11635269.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Дейности по чл. 165, ал.1 от Закона за горите


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в Централно управление на СЗДП за срок от 36 месеца, включително доставка и монтаж на резервни части и доставка на нови тонер касети и зареждане на употребявани тонер касети“ Уникален номер на поръчката: 20190904YGMk11635269

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка включва следните дейности: 1. Следгаранционното сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в Централно управление на СЗДП включва: приемане на заявка за повреди, диагностициране на проблемните устройства за установяване на състоянието им, ремонт на дефектиралите устройства и подмяна с нови части на непригодните за ремонт, профилактика и почистване на устройства. 2. Следгаранционното техническо поддържане включва и следните допълнителни дейности: предоставяне на консултации за по-ефективна експлоатация на устройствата, обосновани предложения за бракуване и надграждане на поддържаните устройства, в зависимост от предложението на участника, определен за Изпълнител. За предоставените консултации и изготвените предложения Възложителят не заплаща на Изпълнителя допълнително възнаграждение. 3. Профилактиката и почистването на принтерите и МФУ следва да включва извършването на следните действия: пълен технически преглед, почистване и смазване на всички триещи се и захабени части, проверка на движещите се възли и детайли, настройки и проверка качеството на печат и др. 4. Профилактиката и почистването на настолните и персоналните компютри следва да включва извършването на следните действия: разглобяване и почистване от прах на всеки компонент; проверка и почистване на всички вентилатори; смяна на термична паста на процесора; проверка за състоянието на дънната платка, паметта, твърдия диск, процесора, захранващият блок и оптичните устройства; проверка за наличието на вируси и общото състояние на операционната система и др. 5. Доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за компютърна и периферна техника - същите следва задължително да бъдат нови, оригинални, неупотребявани и нерециклирани, отговарящи на изискванията на производителя на съответната марка. 6. Доставка на нови тонер касети и зареждане на употребявани тонер касети. Изискванията към всяка една от посочените дейности са подробно описани в Техническата спецификация.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Всички дейности, които следва да се реализират в рамките на изпълнение на договора, са от такова естество и са взаимосвързани по начин и в степен, които при разделяне на позиции биха довели до съществени затруднения за постигане на желания краен резултат. При разделяне на обособени позиции има опасност изпълнението на поръчката прекомерно да се затрудни технически или да се оскъпи, поради необходимостта от сложна координация с отделните Изпълнители. Наред с това, евентуално предвиждане на обособени позиции, би увеличило и вероятността от забавяне на изпълнението, което може да възпрепятства работата на Възложителя. Предвид горните съображения и с оглед основната цел на закона за постигане на ефективност при разходване на публичните средства, в случая следва да се приеме, че разделянето на обществената поръчка на обособени позиции не е целесъобразно.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 21000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т. 4 от ЗОП - Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 179 от ЗОП, като жалбата се подава до КЗК с копие и до Възложителя.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

04.09.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Цветко Тодоров Цветков

VIII.2) Длъжност

Директор