Версия за печат

00276-2017-0009

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 121396123

BG411, Български пощи ЕАД, ул. „Академик Стефан Младенов“ № 1, бл.31, За: А.Маркова, България 1700, София, Тел.: 0359 29493233, E-mail: a.markova@bgpost.bg, Факс: 0359 29625329

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bgpost.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bgpost.bg/bg/zop.

I.4) Основна дейност

Пощенски услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: ОП-3-1 от 13.02.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00276-2017-0009
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

„Доставка на специализирани полиетиленови пликове за нуждите на „Български пощи” ЕАД”, с четири обособени позиции както следва: Обособена позиция І: "Доставка на пликове за услуга "РП", без печат"; Обособена позиция ІІ: "Доставка на пликове за колетни пратки (СР91)"; Обособена позиция ІІІ: "Доставка на пликове за банкноти и монети за ценни пратки (в т.ч. вакуумни)"; Обособена позиция ІV: "Доставка на пликове за ваучери и винетни стикeри". Доставките се правят до:за Обособена позиция І: До складове на РУ на „БП” ЕАД, СП „ИМС/Булпост” и дирекция „СДМТ“ (БРСЦ) на „Български пощи” ЕАД (Приложение № 2).За Обособена позиция ІІ:До складове на РУ на „БП” ЕАД , СП „ИМС/Булпост” и дирекция „СДМТ” (БРСЦ) на „Български пощи” ЕАД. За Обособена позиция ІІІ:До регионалните управления БП и отдел „Ваучери и карти за услуги”, гр. Пловдив.За Обособена позиция ІV:До регионалните управления /РУ/ на „Български пощи” ЕАД.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 182 от 11.08.2017 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, ТИС ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД, район Младост 4,бул. Александър Малинов № 87, България 1715, София, Тел.: 0359 29740881, E-mail: ts-traiding@ts-ltd.com, Факс: 0359 29756549

Интернет адрес/и:

URL: https://ts-ltd.com/bg/.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на пликове за колетни пратки (СР91)

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

11.08.2017 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
39950 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

15.08.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 50% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Съгласно чл.2 от договора Възложителят има право , в зависимост от конкретните нужди и финансовия ресурс, с който разполага да не възлага изпълнение за цялата стойност на договора
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
19035 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

ДА

От изпълнителя, в размер на 1693.88 BGN
Причини за възникване на задължението за неустойките: Дължима неустойка за забава в доставките

V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

02.09.2019 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Деян Стоянов Дънешки
VII.2)
Длъжност: Главен Изпълнителен Директор