Версия за печат

05397-2019-0030

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер ДАЕУ-11550 от дата 30.08.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 177098809

BG411, Държавна агенция Електронно управление, ул. Ген. Й. В. Гурко № 6, За: Миряна Нановска - началник на отдел, дирекция Обществени поръчки, България 1000, София, Тел.: 02 9492010, E-mail: mnanovska@e-gov.bg, Факс: 02 9492433

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://e-gov.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: ДАЕУ има функции по осъществяване на политики, издаване на правила и прилагане на добри практики в областта на електронното управление.


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Организация на дейностите по информация и комуникация в изпълнение на проект „Надграждане и развитие на Държавен хибриден частен облак за нуждите на електронното управление“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

В изпълнение на обществената поръчка следва да бъдат осъществени следните дейности: • „Изработка на рекламно-информационни материали- плакати и рол банери“- Изпълнителят следва да изработи като минимум следните информационни материали, които популяризират ролята на ЕС, ЕСФ и Оперативна програма „Добро управление“: Плакати – 20 броя с минимален размер А3, пълноцветен печат (4+0), хартия 130 гр. Плакатите трябва да отговарят на изискванията в „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.“ и да съдържат съответната текстова и визуална информация, съгласно описаните там изисквания и Рол банери с конструкция и транспортна чанта – 2 броя с минимален размер 80x200 см. Пълноцветен едностранен печат 4+0 (мин. 1440 Dpi.). Самонавиващ се рол банер от винил със стойка от алуминий, с две стабилизиращи крачета. • „Изработка на обяснителни табели“- 10 обяснителни табели с минимален допустим размер 50х70 см. и съдържание: емблемата на ЕС и упоменаването Европейски съюз; наименованието на съфинансиращия фонд; общото лого за програмен период 2014-2020 с наименованието на финансиращата програма; наименованието на проекта; общата стойност на проекта, както и размера на европейското и националното съфинансиране, представени в български лева. • „Организиране и провеждане на встъпително публично информационно събитие за минимум 50 души“- Встъпителното публично информационно събитие ще представи обхвата, целите и предстоящите дейности по проекта, както и неговите резултати. На събитието се предвижда да бъдат поканени представители на ДАЕУ, на Управляващия орган на ОПДУ, на партньорите по проекта, Областен информационен център–София град, централни и местни администрации, НСОРБ, Националната асоциация на секретарите на общини в Република България, медии и други заинтересовани страни. Място на провеждане: гр. София, в зала с минимален капацитет 60 седящи места, подходяща за провеждане на публични събития – с осигурена климатизация и вентилация, с подходящо осветление, разположение - над кота нула, с осигурена видимост от всички точки на залата, оборудвана с необходимата озвучителна и презентационна техника, съгласувано и одобрено от Възложителя. Брой на участниците – минимум 50 души; Продължителност - до 3 часа; • „Организиране и провеждане на заключително публично информационно събитие за минимум 50 души“.Заключителното публично информационно събитие ще представи постигнатите резултати от проекта. На събитието се предвижда да бъдат поканени представители на ДАЕУ, на Управляващия орган на ОПДУ, на партньорите по проекта, Областен информационен център–София град, централни и местни администрации, НСОРБ, Националната асоциация на секретарите на общини в Република България, медии и други заинтересовани страни.Място на провеждане: гр. София, в зала с минимален капацитет 60 седящи места, подходяща за провеждане на публични събития – с осигурена климатизация и вентилация, с подходящо осветление, разположение - над кота нула, с осигурена видимост от всички точки на залата, оборудвана с необходимата озвучителна и презентационна техника, съгласувано и одобрено от Възложителя. Брой на участниците – минимум 50;Продължителност - до 3 часа.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Проект BG05SFOP001-1.005-0001 „Надграждане и развитие на Държавен хибриден частен облак за нуждите на електронното управление“ по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Като се е съобразил с разпоредбата на чл. 46, ал. 1 от ЗОП, възложителят е взел мотивирано решение да не разделя поръчката на обособени позиции. Това се обуславя от факта, че всички дейности по услугата, които следва да се реализират в рамките на ипълнение на договора са от такова естество и са взаимосвързани по начин и в степен, които при разделяне на обособени позиции биха довели до съществени затруднения за постигане на желания краен резултат.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 10000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Обществената поръчка е с прогнозна стойност 10 000 лв. без ДДС. Съобразно предвидените обществени поръчки със сходен предмет в "График за възлагане на обществените поръчки за строителството, доставките на стоки и извършването на услуги на ДАЕУ за 2019г." и тяхната обща прогнозна стойност възложителят прилага процедура за възлагане на обществена поръчка чрез провеждане на публично състезание по чл. 18, ал.1, т. 12 от ЗОП. Процедурата "публично състезание" дава възможност всички заинтересовани лица да подадат оферти, което в максимална степен ще обезпечи интереса на ДАЕУ.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП, жалба срещу решението за откриване на процедурата може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

30.08.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Кирил Бойков Дойчинов

VIII.2) Длъжност

Главен секретар на ДАЕУ, възложител на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП съгласно Заповед ДАЕУ-8738/05.10.2018 г. на Председателя на ДАЕУ