Версия за печат

01158-2019-0034

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

74. Транспортна техника и технологии. Автомобилна техника.


Решение номер РД-10-18 от дата 30.08.2019 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 130316140

BG411, Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура, бул. Шипченски проход № 69, За: Мирослава Иванова, България 1574, София, Тел.: 02 8079999, E-mail: office@bgports.bg, Факс: 02 8079966

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://bgports.bg/bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://bgports.bg/bg/zop/314.

I.4) Основна дейност

Експлоатация на географска област


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

ЗАКУПУВАНЕ НА ВИСОКОПРОХОДИМИ АВТОМОБИЛИ И ЛЕКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Настоящата процедура e за възлагане на обособена позиция № 1: „Закупуване на сервизни високопроходими автомобили“. Предмет на обособената позиция е доставката на не по-малко от 10 бр. и не повече от 12 бр. нови и неупотребявани автомобили с висока проходимост, клас SUV, 4х4, за нуждите на ДП „Пристанищна инфраструктура”, с технически характеристики, покриващи минималните изисквания и в напълно окомплектован вид, съгласно предвиденото в Техническата спецификация по обособена позиция № 1 и регистрацията на автомобилите в отдел „Пътна полиция”, СДВР (КАТ - гр. София) преди предаването им. Целта на възложителя е да закупи възможно най-голям брой автомобили в посочените рамки, без да се надвишава обявената максимална прогнозна стойност на обособената позиция, поради което точният брой на автомобилите ще бъде уточнен при подписване на договора с избрания изпълнител.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

9

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 380000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 350000 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „ДОСТАВКА НА ТРАНСПОРТНО СРЕДСТВО (ЛЕКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ)“ е с прогнозна стойност до 30 000 лв. и се възлага по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 във връзка с чл. 21, ал. 6 ЗОП - чрез директно възлагане с оглед индивидуалната й стойност. Предметът на обособена позиция № 2 включва доставката на 1 бр. нов и неупотребяван лекотоварен автомобил за нуждите на ДП „Пристанищна инфраструктура” – пристанищен терминал Русе-запад за превоз на персонал и транспортиране на резервни части и инвентар, с технически характеристики, покриващи минималните изисквания и в напълно окомплектован вид, съгласно предвиденото в Техническата спецификация по обособена позиция № 2. В дейностите, включени в предмета на обособената позиция, се включва и регистрацията на автомобила в отдел „Пътна полиция”, СДВР (КАТ - гр. София) преди предаването му на възложителя.


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Настоящата процедура е с обект доствака и на стойност в прага по чл. 20, ал. 2, т. 2 ЗОП. Провеждането на публично състезание позволява участие на неограчен кръг лица, независимо от правната им форма, като по този начин осигурява в максимална степен провеждане на поръчката при спазване на принципите за публичност и прозрачност.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП - в десетддневен срок от изтичане на седмодневния срок по чл. 197, ал.1 ЗОП от публикуване на обявленеито за поръчката в РОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

30.08.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Ангел Борисов Забуртов

VIII.2) Длъжност

генерален директор