Версия за печат

00368-2019-0008

BG-Главиница:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

10. Инженерство, профил Пътно/транспортно строителство


Решение номер РД-01-539 от дата 30.08.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000565380

BG325, Община Главиница, гр. Главиница, ул. Витоша 44, За: Донка Куртева, България 7630, Главиница, Тел.: 086 362040, E-mail: obshtina@glavinitsa.bg, Факс: 086 362060

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.glavinitsa.bg/..

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/glavinitsa-177/proceduri-20-2-zop/a2-0005375.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

“Реконструкция на улична мрежа на територията на община Главиница, с обособени позиции: Обособена позиция № 1 Реконструкция на улици и тротоари в град Главиница, Община Главиница Обособена позиция № 2 Реконструкция на улица през ОТ 47 и ОТ 48 в село Стефан Караджа, Община Главиница Обособена позиция № 3 Реконструкция на улица от ОТ104 през ОТ 107 в село Зафирово, Община Главиница”

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „б” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е „строителство“ на обект: Реконструкция на улична мрежа на територията на община Главиница. Предметът на обществената поръчка е: “Реконструкция на улична мрежа на територията на община Главиница ”, с обособени позиции: Обособена позиция № 1 Реконструкция на улици и тротоари в град Главиница, Община Главиница Обособена позиция № 2 Реконструкция на улица през ОТ 47 и ОТ 48 в село Стефан Караджа, Община Главиница Обособена позиция № 3 Реконструкция на улица от ОТ104 през ОТ 107 в село Зафирово, Община Главиница” Описание на предмета на поръчката съгласно Общия терминологичен речник (CPV): 45233252 – Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка са подробно индивидуализирани в Техническите спецификации на изискванията на Възложителя („Техническите спецификации“), съдържащи се в настоящата документация за обществена поръчка.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

1

Критериите за подбор:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Финансирането по настоящата обществена поръчка е със средства по Програма за развитие на селските райони 2014-2020, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването, или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0069-C01/08.05.2019г.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1046032.29 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за строителство е на стойност от 270 000 лв. до 10 000 000 лв. без вкл. ДДС, Възложителят провежда някоя от предвидените в чл. 18, ал. 1, т. 12-13 на ЗОП процедури. В настоящият случай, прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 1 046 032, 29 (един милион четиридесет и шест хиляди тридесет и два лева и 29 стотинки). На Възложителя не са известни към момента на стартиране на действия по възлагане на настоящата поръчка на други поръчки за възлагане със сходен идентичен предмет, чиято стойност надвишава стойността по чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП, поради което възлага настоящата обществена поръчка по реда на „публично състезание“ по реда ЗОП. Предвид обстоятелството, че не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на „публично състезание“. Провеждането на предвидената в ЗОП процедура чрез „публично състезание“ гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства по проекта. С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най-добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура. Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и са създадат равни условия и прозрачност при провеждане на процедурата. Поръчката предвижда обособени позиции, като прогнозната стройност е определена съгласно чл. 21, ал.4 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.196,ал.1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на възложителя по процедурата за възлагане на обществена поръчка. Жалба може да се подаде в 10 дневен срок от изтичането на срока по чл.179 от ЗОП, съгласно разпоредбата на чл.197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

30.08.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Неждет Джевдет Ниази

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Главиница