Версия за печат

00339-2019-0011

BG-Ямбол:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

59. Екология


Решение номер РД/02-00666 от дата 26.08.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000970496

BG343, Община Ямбол, ул. Г. С. Раковски № 7, За: Мариана Петрова, България 8600, Ямбол, Тел.: 046 681423, E-mail: mpetrova@yambol.bg, Факс: 046 662247

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.yambol.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://yambol.bg/profile/item/247.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията на Община Ямбол

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Събиране и транспортиране на смесени битови отпадъци от контейнери до депо и/или съоръжение за третиране, посочено от Възложителя; Събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци (ЕГО) и изхвърлени около контейнерите строителни отпадъци, образувани при извършване на ремонтни дейности от домакинствата, до депо и/или съоръжение за третиране, посочено от Възложителя; Събиране и транспортиране на пепел и сгурия до депо, посочено от Възложителя

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Критериите за подбор:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Поръчката е без обособени позиции, тъй като обхваща осъществяването на различни видове дейности, които са свързани и не биха могли да бъдат възложени на отделни изпълнители. Поръчката е неделима по своята същност, предвид обстоятелството, че всяка една дейност от предмета е в пряка връзка с останалите, които са необходими за изпълнение на услугата. Дейностите са обусловени една от друга до степен, при която с разделянето на обособени позиции не би могло да отчете или разграничи изпълнението от различните изпълнители на коя позиция до кой момент се простира. Съществува реален риск при разделянето на поръчката на обособени позиции, изпълнението прекомерно да се затрудни технически и да се оскъпи. С оглед на последното е нецелесъобразно разделянето на обществената поръчка на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 4200000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Видно от посочената прогнозна стойност за изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка - 4 000 000 лв. без ДДС (четири милиона лева), приложимият ред за възлагане е този, регламентиран в чл. 20, ал. 1, т.1, буква "б" от ЗОП.Въз основа на гореизложеното, възлаганети на дейността по тази поръчка се извършва по реда на откритата процедура по смисъла на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП.При спазване на прогласените в чл. 2, ал. 1 от ЗОП принципи Възложителят обявява „открита“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта. Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на публични средства. Посредством прилагането на предвидения в ЗОП ред за открита процедура по смисъла на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП, Възложителят цели и защитаване на обществения интерес, като насърчи конкуренцията и създаде равни условия и прозрачност при провеждане на процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Възложителите не изискват обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчка. Възложителят не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица. Всяко физическо или юридическо лице може да участва в настоящата процедура самостоятелно или в обединение с други лица. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представи самостоятелна оферта. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалби могат да се подават на основание чл.197,ал.1,т.1 от ЗОП в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

26.08.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Илиана Василева Бицова

VIII.2) Длъжност

зам.-кмет на община Ямбол,упълномощен съгласно заповед № РД/02-00535/20.08.2018г.