Версия за печат

02711-2019-0139

BG-Попово:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 23 от дата 26.08.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120095

BG334, Териториално поделение ДЛС Черни Лом гр.Попово към СИДП ДП гр.Шумен, бул. Михаил Маджаров № 68, За: Ралица Тодорова, България 7800, Попово, Тел.: 0608 42047, E-mail: dls.cherni_lom@dpshumen.bg, Факс: 0608 44105

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.dlschernilom.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dlschernilom.sidp.bg/gumlasst/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: горско и ловно стопанство


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Периодична доставка чрез покупка по заявка на нови външни гуми за леки автомобили и селскостопанска техника на ТП ДЛС ”Черни Лом” гр.Попово за 2019г.“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка чрез покупка на нови външни автомобилни гуми и гуми, предназначени за селскостопанска техника на ТП ДЛС „Черни Лом” гр.Попово, които да бъдат фабрично нови, нерециклирани, неупотребявани, без скрити или явни дефекти, произведени от качествени суровини, с приложени документи за сертификат за качество или други документи, издадени от производителя. Доставките следва да бъдат в съответствие с Техническата спецификация към настоящата обществена поръчка. Доставките, предмет на обществената поръчка са прогнозни и дават възможност на Възложителя да се възползва от тях при възникнала необходимост до определеният максимален финансов ресурс определен от него. Срок на договора – 1(една) година от датата на сключване на договора или до изчерпване на определения финансов ресурс от Възложителя, което събитие настъпи по-рано.Срок за изпълнение на всяка отделна доставка –доставките да се извършват в максимален срок до 5(пет) работни дени след подадена заявка по електронна поща или телефон в рамките на работното време, посочено от Изпълнителя и съгласно условията на проекта на договора.Място на изпълнение на доставките: административната сграда на ТП ДЛС”Черни Лом” с адрес: гр.Попово, обл.Търговище, бул.”Михаил Маджаров” № 68.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Естеството на доставката и потребността й не изискват и не позволяват разделяне на поръчката на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 30000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 153900 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

Съгласно общ утвърден списък на обществените поръчки за 2019г. на "СИДП" ДП гр. Шумен и неговите териториални поделения по вид и прогнозна стойност в лв.без ДДС с обща стойност от 153 900.00 лв. по т.2 от раздел "Доставки" от Приложение №1 към Заповед №549 от 21.12.2018г. изм. със Заповед №268 от 21.08.2019г. на Директора на "СИДП" ДП гр.Шумен.


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Видът на процедурата е съгласно указанията,обективирани в Приложение №1 към Заповед №549 / 21.12.2018г на Директора на "СИДП" ДП гр.Шумен.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.196, ал.1, т.1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка. Жалба може да се подава в 10-дн.срок от изтичането на срока по чл.179 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата, съгласно разпоредбата на чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

26.08.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.Симеон Цанков Давидков

VIII.2) Длъжност

Директор на ТП ДЛС "Черни Лом"