Версия за печат

00937-2019-0007

BG-Бургас:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 444-92 от дата 13.08.2019 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 102011085

BG341, Топлофикация - Бургас ЕАД, Северна промишлена зона, кв.Лозово, За: инж. Николай Батлев, България 8000, Бургас, Тел.: 056 871109, E-mail: office@toplo-bs.com, Факс: 056 871101

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://toplo-bs.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/toplo-bs-216/.

I.4) Основна дейност

Газ и топлинна енергия


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на резервни части при планово техническо обслужване и аварийни ремонти на турбокомпресори VTR 254-11 произведени от ABB Group монтирани на двигатели Вартсила 16V25SG

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на резервни части за планово техническо обслужване и аварийни ремонти на турбокомпресори VTR 254-11 произведени от ABB Group монтирани на двигатели Вартсила 16V25SG в ИКПТЕЕ. Доставките на резервните части се извършва по каталог на производителя, срещу предварително подадена заявка от Възложителя. Резервните части са предназначени за планово техническо обслужване и/или аварийни ремонти на 12 броя турбокомпресори. При планово техническо обслужване срокът за доставка на резервните части е до 14 календарни дни от датата на подаване на заявка от Възложителя, а при аварийни ремонти срокът за доставка на резервните части е до 5 календарни дни от датата на подаване на заявка от Възложителя;

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Доставките предмет на поръчката са неделими. В тази връзка за качественото изпълнение на поръчката всички доставки предмет на поръчката трябва да бъдат изпълнени от един икономически оператор. Като се е съобразил с разпоредбата на чл. 46, ал. 1 от ЗОП, възложителят е взел мотивирано решение да не разделя поръчката на обособени позиции. Това се обуславя от факта, че доставките, които следва да се реализират в рамките на изпълнение на договора са взаимосвързани по начин и в степен, които при разделяне на позиции биха довели до съществени затруднения за постигане на желания краен резултат. Наред с това, евентуално предвиждане на обособени позиции би увеличило и вероятността от забавяне на изпълнението, което може да изложи на риск плановото техническо обслужване или аварийната подмяна на частите на турбокомпресорите, както и качественото изпълнение на дейностите. Предвид горните съображения и с оглед основната цел на закона за постигане на ефективност при разходване на публичните средства, в случая се приема, че разделянето на обществената поръчка на обособени позиции не е целесъобразно.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 180000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Настоящата процедура е в стойностните прагове по чл.20, ал.2 от ЗОП чрез провеждане на публично състезание по реда на глава 25, раздел II и при условията на чл.178 от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Неприложимо

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

На основание чл.32, ал.1 от ЗОП Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до документацията за обществената поръчка в електронната преписка на поръчката, електронната страница на Възложителя, раздел „Профил на купувача: https://sop.bg/toplo-bs-216/proceduri-20-2-zop/#h от датата на публикуването на обявлението в РОП.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от: - изтичането на срока по чл. 179 – срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация; - жалба по чл.196, ал.5 от ЗОП (действия или бездействия на Възложителя, с които се възпрепятстват достъпът или участието на лица в процедурата.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

13.08.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Христин Илиев Илиев

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор на "Топлофикация - Бургас" ЕАД