Версия за печат

00717-2019-0008

BG-Бойчиновци:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер 499 от дата 12.08.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000320566

BG312, Община Бойчиновци, ул. Г.Генов № 2, За: Петър Винешки, България 3430, Бойчиновци, Тел.: 09513 2236; 0359882 104724, E-mail: munb@mail.orbitel.bg, Факс: 09513 2236

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.boychinovtsi.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.boychinovtsi.bg/section-150-content.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Предоставяне на Консултантски услуги при управление на проекти за: Реконструкция и рехабилитация на част от улична мрежа и Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Поръчката е разделена на 2 обособени позиции: Обособена позиция 1: Предоставяне на Консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проект „Реконструкция и рехабилитация на част от улична мрежа в село Владимирово, село Лехчево и село Мадан, община Бойчиновци“ Обособена позиция 2: Предоставяне на Консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проект „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване - площад в с. Кобиляк и Благоустройство на площадните пространства на три от населените места в община Бойчиновци - II-ри етап, с. Мърчево, с. Мадан и с. Громшин“ Позициите се обособяват, тъй като консултантските услуги се заплащат по два различни договора на община Бойчиновци с ДФ „Земеделие“. Участниците могат да подадат оферта и за двете обособени позиции или само за една обособена позиция. За всяка обособена позиция се подава оферта в отделна опаковка съдържаща всички документи за обособената позиция.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Разходът по обособена позиция №1 е по ПРСР 2014-2020, за проект № BG06RDNP001-7.001-0047:„Реконструкция и рехабилитация на част от улична мрежа в село Владимирово, село Лехчево и село Мадан, община Бойчиновци“; Разходът по обособена позиция №2 е по ПРСР 2014-2020, за проект № BG06RDNP001-7.006-0095: „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване - площад в с. Кобиляк и Благоустройство на площадните пространства на три от населените места в община Бойчиновци - II-ри етап, с. Мърчево, с. Мадан и с. Громшин“.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 16226.9 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Процедурата е избрана при отчитане изискванията чл.21, ал.8, точка 1 от ЗОП - прогнозната стойност се определя на базата на действителната обща стойност на поръчките от същия вид, които са възложени през предходните 12 месеца, коригирана с евентуалните промени в количеството или стойността, които биха могли да настъпят за период от 12 месеца след възлагането на поръчката.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Чл. 197, ал.1, т.4 - за публично състезание.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.08.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Светлин Алексиев Сретениев

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Бойчиновци