Версия за печат

00640-2019-0026

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

33. Комуникационна и компютърна техника


Решение номер РД 40-135 от дата 12.08.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000670680

BG411, Софийски университет Св. Климент Охридски, Софийски университет Св. Климент Охридски, бул. Цар Освободител №15, За: Ирена Георгиева; Петър Станулов, България 1504, София, Тел.: 02 8464210, E-mail: georgieva-i@nasledtsvo.uni-sofia.bg, Факс: 02 8464210

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.uni-sofia.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Осигуряване на колокация за нуждите на Център за обработка на големи масиви от данни в изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Услугата по колокация включва предоставяне на физическо пространство в специализирани зали, в които следва да се инсталира и помещава сървърно оборудване, представляващо хардуерна инфраструктура на Център за съхраняване и обработка на големи масиви от информация („Център/а за данни“ / „Data center” / „Дейта център“). Необходимо е да се създадат съответните условия за непрекъсната работа на Центъра за данни, поради което в предмета на поръчката влизат и: - осигуряване на необходимото електрозахранване и интернет свързаност, поддържане на прецизна климатизация и контрол на достъпа; - техническа поддръжка на специализираните помещения и системна администрация на интернет-свързаността за срока на договора.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Показателите за оценка на офертите:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Настоящата обществена поръчка се финансира от бюджета на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на настоящата обществена поръчка включва предоставяне на услуга по осигуряване на колокация, техническа поддръжката на специализираните помещения и системната администрация на интернет свързаността за срока на договора по начин, който позволява непрекъсната работа на изградената инфраструктура – Център за съхраняване и обработка на големи масиви от информация. Съдържанието на дейностите не предполага възможността от изпълнението им чрез разделяне предмета на поръчката на отделни позиции – в конкретния случай не може да се счете, че изпълнението може да бъде обособено до степен, позволяващо разделянето на предмета в самостоятелни договори. Предметът на обществената поръчка включва услуга, която е единна и неделима по своето естество. Възлагането на поръчката на един изпълнител ще гарантира изпълнение на договора в пълен обем от заложените дейности, което предвид техния характер следва да се окачестви като обстоятелство от съществено значение. С оглед на горното разделянето на обществената поръчка на обособени позиции се явява нецелесъобразно и би се отразило съществено на целения резултат за изпълнение на така заложените проектни дейности, което от своя страна би се отразило на успешната реализация на целия проект.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 980000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

При възлагане на обществени поръчки публичните възложители могат да избират свободно реда за провеждане на открита процедура съгласно чл. 73, ал. 1 ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Договорът за изпълнение на обществената поръчка влиза в сила от датата на регистрирането му в деловодната система на СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ и е за срок на действие до 31.12.2023 г.ССрокът за предоставяне на услугата по колокация е от подписване на приемо-предавателен протокол за първия етап на доставка на сървърното оборудване в помещенията за колокация, предоставени от Изпълнителя, до 30.11.2023 г. За всеки етап на доставка на сървърите Възложителят изпраща възлагателно писмо до Изпълнителя, в което посочва датата на доставка на сървърното оборудване и броя на сървърните шкафове, които иска да наеме. Писмото се изпраща най-малко тридесет дни преди извършване на доставката.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалби се подават пред Комисията за защита на конкуренцията по реда на чл. 196 от ЗОП, при спазване на срока, посочен в чл. 197, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.08.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

проф. дфн Анастас Георгиев Герджиков

VIII.2) Длъжност

РЕКТОР