Версия за печат

00717-2019-0007

BG-Бойчиновци:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер 498 от дата 12.08.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000320566

BG312, община Бойчиновци, ул. „Гаврил Генов” № 2, За: Петър Винешки, България 3430, Бойчиновци, Тел.: 09513 2236; 0359882 104724, E-mail: munb@mail.orbitel.bg, Факс: 09513 2236; 0359882 104724

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.boychinovtsi.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.boychinovtsi.bg/section-150-content.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Ремонт на улична мрежа в град Бойчиновци, село Лехчево, село Владимирово, село Мърчево и село Кобиляк, община Бойчиновци“

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на настоящата общественa поръчка включва строително-монтажни работи, свързани с реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Бойчиновци, село Лехчево, село Владимирово, село Мърчево и село Кобиляк, община Бойчиновци, област Монтана. Предметът на поръчката обхваща улиците: гр.Бойчиновци - Улица от ОТ 28 до ОТ 16 с дължина 400м – габарит на пътното платно 8м. - Улица от ОТ 30 до ОТ 23 с дължина 600м. – габарит на пътното платно 6м. село Лехчево - Улица от ОТ 155 до ОТ 154 с дължина 140м. – габарит на пътното платно 6м. - Улица от ОТ 159 до ОТ 189 с дължина 225м. - габарит на пътното платно 5м. село Владимирово - Улица от ОТ 29 до ОТ 69 с дължина 410м. - габарит на пътното платно 5м - Улица от ОТ 52 до ОТ 51 с дължина 200м. - габарит на пътното платно 5м - Улица от ОТ 90 до ОТ 112 с дължина 380м. - габарит на пътното платно 5м - Улица от ОТ 27 до ОТ 68 с дължина 330м. - габарит на пътното платно 5м. село Мърчево - Улица от ОТ 104 до ОТ 41 с дължина 500м. - габарит на пътното платно 5м - Улица от ОТ 36 до ОТ 56 с дължина 410м. - габарит на пътното платно 5м - Улица от ОТ 203 до ОТ 206 с дължина 120м. - габарит на пътното платно 5м село Кобиляк - Улица от ОТ 59 до ОТ 51 с дължина 230м - габарит на пътното платно 6м. Общата дължина на предвидената за реконструкция улична мрежа, предмет на поръчката, е 3 945 метра.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на обществената поръчка включва строителни дейности по участъци от уличната мрежа на територията на община Брусарци. Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции би било нецелесъобразно за възложителя, тъй като създава реална опасност от възникване на прекомерни технически трудности при реализирането й и от оскъпяването на отделните видове дейности. Предметът на поръчката представлява комплекс от взаимосвързани и взаимозависими строителни дейности, които следва да бъдат извършени в определена технологична последователност, като са технологично и времево неделими. Необходимо е да се осигури работеща синхронизация на различните строително-монтажни работи и дейности и се изисква разработване на единна и цялостна концепция за изпълнение на предмета на поръчката. Именно поради това, възлагането на поръчката на един изпълнител е оптималният вариант от техническа и организационна гледна точка и минимизира значително риска недостатъчната координация на различни изпълнители да доведе до неправилно, забавено или некачествено изпълнение. Едновременното участие на екипи и техника на различни изпълнители на обекта, би изисквало полагането на големи усилия и ангажирането на сериозни ресурси, както от страна на възложителя, така и от изпълнителите, за координиране на работата, обезпечаване на безопасни условия и осъществяване на контрол върху изпълнението. Нещо повече, за изпълнението на определени дейности, такова едновременно участие на екипи и техника, е технологично невъзможно. Изпълнението на подобни обекти неминуемо предполага затваряне за определени времеви периоди на някои улици и създаване на временни затруднения за населението. Досегашната практика при изпълнението на подобни обекти в общината, показва, че качественото, срочно и законосъобразно изпълнение на предмета на поръчката, съчетано със създаване на минимални неудобства за местното население, предполага изпълнението на обекта от един основен строител, които е отговорен за създадената организация и има цялостно наблюдение върху изпълнението на всички улични участъци, включени в предмета на поръчката. От друга страна, участието в обществената поръчка може да се осъществи по всички предвидени от закона начини, включително от обединение или с един или повече подизпълнители, което дава достатъчно възможности за осигуряване на конкурентна среда.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1248242 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.08.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Светлин Алексиев Сретениев

VIII.2) Длъжност

Кмет на община Бойчиновци