Версия за печат

01666-2019-0014

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

33. Комуникационна и компютърна техника


Решение номер ФС-18-102 от дата 12.08.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 129009710

BG411, Държавна агенция Национална сигурност, бул. Черни връх № 45, За: Иван Кръстев и Калина Кръстева, България 1407, София, Тел.: 02 8147752; 02 8147751, E-mail: dans@dans.bg, Факс: 02 8147753

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dans.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.dans.bg/bg/public-tenders-menu-bul/obstporach-062013-mitem-bul.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: Национална сигурност


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на компютри и хардуер - по спецификация” по обособени позиции

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обществената поръчка за доставка на компютри и хардуер” е разделена на 11 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Преносими компютри и дискове“ – общо 6 бр. Обособена позиция № 2 „Дисков масив“ - 1 бр Обособена позиция № 3 „Fiber channel интерфейс“ - 2 бр. Обособена позиция № 4 „SAN комутатор“ - 1 бр. Обособена позиция № 5 „Сървърни конфигурации“ - 3 бр. Обособена позиция № 6 „Компютърни конфигурации“ – общо 21 бр. Обособена позиция № 7 „Сървър тип А1“ - 3 бр. Обособена позиция № 8 „Сървър тип А2“ - 1 бр. Обособена позиция № 9 „Сторидж сървър“ – 1 бр. Обособена позиция № 10 „Настолен компютър (бизнес клас)“ - 85 бр. Обособена позиция № 11 „Преносим компютър“ - 10 бр.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 275750 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба може да се подава съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП в десетдневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП и при спазване на условията по чл. 199 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.08.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Недялко Иванов Недялков

VIII.2) Длъжност

Заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност” (упълномощен за възложител със заповед № З-1378/14.05.2016 г. на председателя на ДАНС)