Версия за печат

01517-2019-0005

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

26. Науки за земята (география, геология, геодезия и др.)


Решение номер 496РД08 от дата 08.08.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831906364

BG411, Институт по минералогия и кристалография /ИМК/ - БАН - /Старо наименование - Централна лаборатория по минералогия и кристалография /ЦЛМК/ към Българска академия на науките /БАН/, ул. Акад. Г. Бончев № 2 бл. 107, За: Проф. д-р Росица Николова, България 1113, София, Тел.: 0885 099158, E-mail: rosica.pn@clmc.bas.bg, Факс: 02 9797056

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.imc.bas.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.imc.bas.bg/bg1/index.php/2013-08-30-06-05-12.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Наука и образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ: МОНОКРИСТАЛЕН ДИФРАКТОМЕТЪР, ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ – ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ "НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“ BG05M2OP001-1.001-0008“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на настоящата поръчка е „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ: МОНОКРИСТАЛЕН ДИФРАКТОМЕТЪР, ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ – ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ "НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“ BG05M2OP001-1.001-0008“ в т. ч. инсталиране, приемни изпитания на място и въвеждането му в експлоатация, както и обучение на служители на Възложителя за експлоатация и техническа поддръжка на уреда, включително гаранционния му сервиз. В рамките на гаранционното обслужване Изпълнителят трябва да демонтира апарата от бл.107 ул. Акад. Г. Бончев № 2, София 1113 и да го монтира в Кампус “Г. Милев (БАН IV км. бл.29 1113 София, Район Слатина ). Оборудването е за нуждите на Институт по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов"– БАН и Факултет по химия и фармация на СУ „ Св. Климент Охридски“, съгласно проект Център за върхови постижения "Национален център по мехатроника и чисти технологии“ BG05M2OP001-1.001-0008.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Обществената поръчка се финансира със средства по Проект - ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ "НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“ BG05M2OP001-1.001-0008“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” по приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции е нецелесъобразно и би довело до затруднения за Възложителя. Възлагането на поръчката без разделяне на обособени позиции гарантира постигане на оптимално финансово предложение.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 640670 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респективно прозрачност при разходването на финансовите средства. С цел да се осигури максимална публичност и да се постигнат и най-добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно чрез посочения вид процедура. Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и се създадат равни условия и прозрачност при провеждането й.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

На основание чл. 196, във връзка с чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, решението подлежи на обжалване пред Комисята за защита на конкуренцията в 10-дневен срок, считано от срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

08.08.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Росица Петрова Николова

VIII.2) Длъжност

директор