Версия за печат

00210-2017-0015

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 121100421

BG411, Държавен фонд Земеделие, бул Цар Борис III № 136, За: Ина Петрова - младши експерт в дирекция Обществени поръчки, България 1618, София, Тел.: 02 8187284, E-mail: op_dfz@dfz.bg, Факс: 02 9523567

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dfz.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dfz.bg/bg/client-profile/procedure-zop?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPqb54VWaxUzHA%3d%3d.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Държавна институция, създадена със законІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РМФ-55 от 06.10.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00210-2017-0015
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Обществената поръчка включва доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Държавен Фонд "Земеделие" по условията на сключено Рамково споразумение № СПОР – 5/09.03.2018г. на Централния орган за покупки (ЦОП).


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 01-2600/2469 от 14.05.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС ЕАД, р-н Средец, ул. Ангел Кънчев № 5, България 1000, София, Тел.: 02 9397147, E-mail: viliev@plesio.bg, Факс: 08 0018300

Интернет адрес/и:

URL: www.plesio.bg.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Предмет на договора е доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на ДФ "Земеделие"

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

24

ІII.7) Стойност, посочена в договора
3609.2 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

02.08.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
3608.87 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

06.08.2019 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Васил Георгиев Грудев
VII.2)
Длъжност: Изпълнителен директор