Версия за печат

01158-2019-0029

BG-Бургас:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

15. Електроника


Решение номер 05-05-10 от дата 05.08.2019 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 130316140

BG341, Териториално поделение /ТП/- Бургас към Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура /ДППИ/, ул. Княз Ал. Батенберг № 1, За: Димитър Николов, България 8000, Бургас, Тел.: 056 876880, E-mail: office.bourgas@bgports.bg, Факс: 056 876881

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bgports.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://bgports.bg/bg/zop/308.

I.4) Основна дейност

Друго: пристанищна дейност


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 132 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка, монтаж и инсталиране на дигитална 3D планетариумна проекторна система

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за доставка, монтаж и инсталиране на дигитална 3D планетариумна проекторна система.Предметът на обществената поръчка включва следните основни видове дейности: Изпълнителят следва да изпълни доставките и последващите монтаж, инсталиране и тестване на технологично оборудване, представляващо по своята техническа същност и предназначение Планетариумна проекторна система с възможност за дигитално излъчване на изображения на небето, вкл. на Земята, Марс, Луната и др. За целта на разполагането на технологичното оборудване ще бъде изградена специална конструкция. Обхватът наобществената поръчка предвижда: доставка, монтаж, инсталиране и тестване, обучение на персонал на Възложителя за работа със системата и пускане в режим на реална експлоатация на дигитална планетариумна проекторна система, съгласно Техническата спецификация.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Настоящата обществена поръчка не е разделена на обособени позиции, тъй като дейностите по изпълнение на поръчката са систематично свързани и обусловени една от друга. Те ще бъдат извършвани последователно спрямо един и същ обект и естеството им предпоставя да бъдат осъществени от един изпълнител. Нецелесъобразно и невъзможно е разделянето на обществената поръчка на обособени позиции, тъй като това би довело до трудности и невъзможност за изпълнението й.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 625000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Прогнозната стойност на обекта е до 625000.00 лева без ДДС.На основание чл.20, ал.1, т.3 б.б ) във връзка с чл. 20, ал. 9 от ЗОП, възлагането на обществената поръчка е чрез "открита процедура".

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалби се подават в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

05.08.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Ивайло Стоянов Иванов-Съгласно Заповед № РД-09-74/ 22.07.2019 г. на Генералния директор на ДП "Пристанищна иннфраструктора"

VIII.2) Длъжност

Директор на Клон-териториално поделение "Пристанище Бургас"