Версия за печат

01158-2019-0028

BG-Бургас:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер 05-05-9 от дата 05.08.2019 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 130316140

BG341, Териториално поделение /ТП/- Бургас към Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура /ДППИ/, ул. Княз Ал. Батенберг № 1, За: Димитър Николов, България 8000, Бургас, Тел.: 056 876880, E-mail: office.bourgas@bgports.bg, Факс: 056 876881

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bgports.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://bgports.bg/bg/zop/307.

I.4) Основна дейност

Друго: пристанищна дейност


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 132 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Изграждане на Планетариум на територията на Пристанище Бургас, терминал Изток”

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител на обект: „Изграждане на Планетариум на територията на Пристанище Бургас, терминал Изток”. Предметът на обществената поръчка включва следните основни видове дейности: Планетариумът ще представлява сферично тяло над стоманобетонна подова плоча с наклон от кота +0.00 до кота +2.22, ограждащ пръстен, служещ едновременно за периферия и козирка в необходимите части над вход и пътека за достъпност. Габаритът на сградата от 12 метра външен диаметър е съобразен със ситуирания във вътрешността прожекционен купол, с диаметър 8 м и необходимите му инсталационни сервитути. Строително-монтажните работи, които е необходимо да се извършат от Изпълнителя са представени в техническата спецификация и работния инвестиционен проект, по съответните части: Част „Архитектура”; Част „Строително – конструктивна”; Част „ОВК”; Част „Електрическа”; Част „Геодезия”; Част„Паркоустройство и благоустройство”; Част „Пожарна безопасност”

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Критериите за подбор:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предмет на възлагане в наястоящата обществена поръчка е строителството на един обект, представляващ Планетариум на територията на Пристанище Бургас, терминал Изток. По своето естество Планетариума представлява една изцяло нова кострукция, чиито елементи са взаимосвързани и възлагането на отделни части и елементи от строително-монтажните дейности би било необосновано.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1625000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Прогнозната стойност на обекта е до1 625 000.00 лева без ДДС. На основание чл.20, ал.1, т.3, б. а) от ЗОП във връзка с чл. 20, ал. 9 от ЗОП, възлагането на обществената поръчка е чрез "открита процедура".

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалби се подават в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

05.08.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Ивайло Стоянов Иванов-Съгласно Заповед № РД-09-73/22.07.2019 г. на Генералния директор на ДП "Пристанищна иннфраструктора"

VIII.2) Длъжност

Директор на Клон-териториално поделение "Пристанище Бургас"