Версия за печат

01075-2019-0008

BG-Сливен:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

28. Енергетика


Решение номер РД-07-300 от дата 01.08.2019 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 829053806

BG342, Водоснабдяване и Канализация - Сливен ООД, бул. Шести септември № 27, За: Боряна Вълчева, България 8800, Сливен, Тел.: 044 623465, E-mail: viksliven@viksliven.com, Факс: 044 623413

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://vik.sliven.net.

Адрес на профила на купувача (URL): http://goo.gl/nzU259.

I.4) Основна дейност

Водоснабдяване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварителна покана за участие


IІI: Правно основание

Чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение, по регулирани цени от краен снабдител за обекти на "Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение, по регулирани цени от краен снабдител за 114 бр. обекти, за срок до сключване на договор след приключване на текуща процедура публично състезание по реда на Закон за обществените поръчки, със същия предмет, но не по-късно от 6 месеца от датата на първия график за доставка. Прогнозно количество - 3490 MWh. Посочените прогнозни стойности са определени на база потребление на възложителя за предходната календарна година. Реалните стойности могат да бъдат различни от посочените и ще бъдат определени според реалното потребление на обектите за периода на договора. Възложителят си запазва правото по време на изпълнение на договора да увеличава броя на обектите, за които ще заплаща доставената електрическа енергия по съответните утвърдени от КЕВР цени.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Наличието на изключителни права на Изпълнителя върху целия обем на поръчката не допуска разделянето и на обособени позиции. Обектите, предмет на поръчката, се намират на територията на Област Сливен, за която "ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД притежава лицензия за извършване на тази дейност.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 300000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

В случаите, когато поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител при наличие на изключителни права, секторните възложители съгласно чл. 138, ал. 1, във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 3, б. "в" от ЗОП могат да прилагат процедура на договаряне без предварителна покана за участие. Обществените отношения, свързани с осъществяването на дейността, предмет на поръчката, се уреждат със Закон за енергетиката /ЗЕ/. Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 10 от ЗЕ дейностите по снабдяване с електрическа енергия от крайни снабдители подлежат на лицензиране от Комисия за енергийно и водно регулиране /КЕВР/, а съгл. чл. 43, ал. 2, т. 2а от същия закон за една обособена територия на страната се издава само една лицензия за снабдяване с електрическа енергия от крайни снабдители. За територията на Област Сливен единственото дружество притежаващо лицензия за снабдяване с електрическа енергия е "ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Договорът ще бъде сключен с "ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от публикуването на решенията за провеждане на процедури на договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 8-10 и 13.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

01.08.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Севдалин Рашев Рашев

VIII.2) Длъжност

Управител