Версия за печат

02711-2019-0129

BG-Върбица:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

39. Право


Решение номер 19 от дата 29.07.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120076

BG333, Държавно горско стопнакво Върбица - ТП на СИДП ДП - гр. Шумен, ул. Сетптемврийско въстание № 133, За: Емил Димов, България 9870, Върбица, Тел.: 05391 2106, E-mail: dgs.varbitca@dpshumen.bg, Факс: 05391 2106

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dgsvarbitca.sidp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dgsvarbitca.sidp.bg/абонаментно-правно-обслужване-по-чл-182/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: съгл. чл. 165, чл.173 и чл.174 от ЗГ и ЗЛОД


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

“Абонаментно правно обслужване - текуща правна помощ по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 11 от Наредба № 1 за минималните адвокатски възнаграждения на „ДГС Върбица “ - ТП на „СИДП“ ДП – гр. Шумен за срока от 01.08.2019г до 31.12.2019г.“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

“Абонаментно правно обслужване - текуща правна помощ по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 11 от Наредба № 1 за минималните адвокатски възнаграждения на „ДГС Върбица “ - ТП на „СИДП“ ДП – гр. Шумен за срока от 01.08.2019г до 31.12.2019г.“

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Харектера на услугата не позволява, същата да бъде на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 3750 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 152800 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

ЦУ и Териториалните поделения на СИДП ДП Шумен посочени съгласно т. 17, от раздел ІІ на приложение №1 към Заповед № 549/21.12.2018г на Директорана СИДП ДП Шумен във връзка с чл.7 от ЗОП .


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Услугата попада в обхвата разпоредбита на чл.182, ал.1,т.5 от ЗОП, приложение №2

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

адв. Цветан Василев Георгиев гр.Добрич, ул. "Райко Даскалов" №4 адв. Павлина Димитрова Георгиева гр. Балчик, ул. Черно море №26, ет.2 адв. Евгени Ганев Гандев - Шуменска адвокатска колегия - град Шумен; ул Димитър Благоев 7, ет. 2, офис. 1

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Доказателствата по чл.132 от ППЗОП са посочни в документите публикувани в елктронния безплатен публичен регистър на ДГС Върбица - ТП на СИДП ДП Шумен с посочен линк в графата Адрес на профила на купувача на настоящото решение (URL)

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.196, ал.1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП, съгласно разпоредбата на чл.100, ал.3 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

29.07.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Муса Исмаил Кязъм

VIII.2) Длъжност

Директор на ДГС Върбица - ТП на СИДП ДП - гр. Шумен