Версия за печат

02711-2019-0035

BG-Върбица:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120076

BG333, СИДП ДП Шумен ТП ДГС Върбица, ул.Септемврийско въстание № 133, За: Емил Димов, България 9870, Върбица, Тел.: 05391 2106, E-mail: dgs.varbitca@dpshumen.bg, Факс: 05391 2106

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dgs.varbitca.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dgs.varbitca.dpshumen.bg.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организацияІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 1 от 01.02.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
02711-2019-0035
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

“Абонаментно правно обслужване по смисъла на Наредба №1 за минималните адвокатски възнаграждения от ( Обн. - ДВ, бр. 64 от 23.07.2004 г.; изм. и доп., бр. 2 от 09.01.2009 г.; доп., бр. 43 от 08.06.2010 г.;) на ТП „ДГС Върбица”, гр. Върбица за срок от една година считано от датата на сключване на договора.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 24 от 01.03.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG333, Адвокат Иван Кузманов Иванов, ул.Съединевие №68, България 9700, Шумен, Тел.: 0887 811403, E-mail: kuzmanov.1965@abv.bg, Факс: 0887 811403

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

“Абонаментно правно обслужване по смисъла на Наредба №1 за минималните адвокатски възнаграждения от ( Обн. - ДВ, бр. 64 от 23.07.2004 г.; изм. и доп., бр. 2 от 09.01.2009 г.; доп., бр. 43 от 08.06.2010 г.;) на ТП „ДГС Върбица”, гр. Върбица за срок от една година считано от датата на сключване на договора.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

01.03.2019 г. 

Крайна дата

01.03.2020 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
8400 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е предсрочно прекратен

ІV.1) Дата на приключване

17.07.2019 г. 

ІV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора

Едностранно с предизвестие

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

НЕ

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
5250 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

22.07.2019 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Муса Исмаил Кязъм
VII.2)
Длъжност: Директор