Версия за печат

01158-2019-0013

BG-Русе:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 1303161400049

BG323, Клон-Териториално поделение Пристанище Русе на Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура, ул. „Пристанищна“ № 22, вх. Б, ет. 2, За: инж. Маргарит Бакърджиев – експерт в Клон - ТП Пристанище Русе, ДП „Пристанищна инфраструктура”, България 7000, Русе, Тел.: 082 818990, E-mail: m.bakardjiev@bgports.bg, Факс: 082 821862

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bgports.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bgports.bg/bg/zop/287.

I.4) Основна дейност

Пристанищни дейностиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Строителство
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-10-3 от 11.04.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01158-2019-0013
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Констатирани са надлъжни и напречни пропадания и неизправности по ос на І-ви и ІІ-ри коловози на източния кей, както и на трите обиколни коловоза. В кривите пред и след стрелка № 209, както и между стрелки №№ 203 и 204 при ненатоварен железен път е измерено междурелсие от порядъка на 1460 мм. Отстраняването на неизправностите по жп коловозите да се извърши, съгласно изискванията на НАРЕДБА № 58 от 2.08.2006 г. за правилата за техническата експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт и НАРЕДБА № 55 от 29.01.2004 г. за проектиране и строителство на железопътни линии, железопътни гари, железопътни прелези и други елементи от железопътната инфраструктура. Отстраняването на констатираните неизправности по ос, междурелсие и ниво да се извърши с подмяна на негодното скрепление и пресявка на замърсената баластова призма. Отстраняването на неизправностите по ос, междурелсие и ниво да се осъществи по технология без прекъсване на железопътното движение.


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 9 от 05.06.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG331, „Евро строител 1“ ЕООД, ул. „Братя Тедески“ № 16, България 9000, Варна, Тел.: 052 612690, E-mail: evrostr1@abv.bg, Факс: 052 612690

Интернет адрес/и:

URL: www.evrostr1.bg.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Текущ ремонт на железопътната инфраструктура в пристанищен терминал Русе-изток

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

10.06.2019 г. 

Крайна дата

03.07.2019 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
74771.93 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

03.07.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
74771.93 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

19.07.2019 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: инж. Стоян Борисов Христов
VII.2)
Длъжност: Директор на Клон - ТП Пристанище Русе