05397-2019-0022

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер ДАЕУ-9288 от дата 18.07.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 177098809

BG411, Държавна агенция Електронно управление, ул. Ген. Й. В. Гурко № 6, За: Мартина Митрева, старши експерт в дирекция Обществени поръчки, България 1000, София, Тел.: 02 9492080, E-mail: mmitreva@e-gov.bg, Факс: 02 9492433

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://e-gov.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: ДАЕУ има функции по осъществяване на политики, издаване на правила и прилагане на добри практики в областта на електронното управление.


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Охрана на обекти от системата на Държавна агенция „Електронно управление“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Осъществяване на непрекъсната денонощна невъоръжена физическа охрана на следните обекти от състава на Държавна агенция "Електронно управление" (ДАЕУ): административната сграда на ДАЕУ, находяща се в гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 6 – пост № 1 (официален вход),пост № 2 (вход откъм ул. Кузман Шапкарев) и Обект „Чифте чарк“ /намира се в с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград/ заедно с прилежащия терен и паркираните служебни МПС.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Като се е съобразил с разпоредбата на чл. 46, ал. 1 от ЗОП, възложителят е взел мотивирано решение да не разделя поръчката на обособени позиции. Това се обуславя на факта, че всички дейности по охраната на обектите на ДАЕУ, които следва да се реализират в рамките на изпълнение на договора са от такова естество и са взаимосвързани по начин и в степен, които при разделяне на обособени позиции биха довели до съществени затруднения за постигане на желания краен резултат, тъй като необходимостта от координирането на различни изпълнители за обособените позиции би могла сериозно да застраши правилното изпълнение на поръчката.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 511825.92 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Изборът на процедура "публично състезание" е обусловен от предмета на поръчката, попадащ в обхвата на Приложение 2 към чл. 11, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, както и от прогнозната стойност, при която съгласно чл. 20, ал. 2, т. 2 от Закона за обществените поръчки, се прилага процедура "публично състезание" за услуги по Приложение 2 на стойност до 1 000 000 лв.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Забележка към Раздел IV.7) Прогнозна стойност на поръчката: Прогнозната стойност на поръчката е 451 825,92 (четиристотин петдесет и една хиляди осемстотин двадесет и пет лева и деветдесет и две стотинки) лева без ДДС и до 60 000,00 (шестдесет хиляди) лева без ДДС за увеличаване на стойността по договора*, или общо 511 825, 92 (петстотин и единадесет хиляди осемстотин двадесест и пет лева и деветдесет и две стотинки) без ДДС, съответно 614 191,10 (шестстотин и четиринадесет хиляди сто деветдесет и един лева и десет стотинки) лева с включен ДДС.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП, жалби срещу решението за откриване на процедурата могат да се подават в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

18.07.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Кирил Бойков Дойчинов

VIII.2) Длъжност

Главен секретар на ДАЕУ, възложител на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП съгласно Заповед ДАЕУ-8738/05.10.2018 г. на Председателя на ДАЕУ