Версия за печат

02030-2019-0009

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

74. Транспортна техника и технологии. Автомобилна техника.


Решение номер Л-3225 от дата 16.07.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 129010029

BG411, Главна дирекция Изпълнение на наказанията, бул. Ген. Николай Г. Столетов № 21, За: Нина Главчовска; Тодор Цонков, България 1309, София, Тел.: 02 8139143; 02 8139257; 02 8139106, E-mail: lop@gdin.bg, Факс: 02 8139107; 02 8139257

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gdin.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profile.gdin.bg/6cb22b02015d59149000182b656dbf55.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: изпълнение на наказанията


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Следгаранционно обслужване и ремонт на автомобили на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” и териториалните й служби, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Следгаранционно обслужване и ремонт на 63 автомобила, по щата на ГДИН – ЦУ, затвора гр. Бобов дол, затвора гр. Враца, затвора гр. София, Областна служба „Изпълнение на наказанията“ гр. Благоевград и Областна служба „Изпълнение на наказанията“ гр. София; Обособена позиция № 2: Следгаранционно обслужване и ремонт на 38 автомобила, по щата на затвора гр. Белене, затвора гр. Ловеч, затвора гр. Плевен и Областна служба „Изпълнение на наказанията“ гр. Плевен; Обособена позиция № 3: Следгаранционно обслужване и ремонт на 35 автомобила, по щата на затвора гр. Пазарджик, затвора гр. Пловдив, затвора гр. Стара Загора и Областна служба „Изпълнение на наказанията“ гр. Пловдив; Обособена позиция № 4: Следгаранционно обслужване и ремонт на 15 автомобила, по щата на Затворническо общежитие Велико Търново към затвора гр. Ловеч и ОС „Изпълнение на наказанията“ гр. Велико Търново; Обособена позиция № 5: Следгаранционно обслужване и ремонт на 50 автомобила, по щата на затвора гр. Бургас, затвора гр. Варна, затвора гр. Сливен, Областна служба „Изпълнение на наказанията“ гр. Варна и Областна служба „Изпълнение на наказанията“ гр. Бургас.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на настоящата обществената поръчка включва предоставяне на следгаранционно обслужване и ремонт на автомобили на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” и териториалните й служби, по обособени позиции за период от 60 месеца. Общият брой техника включва 201 бр. леки автомобили, микробуси и товарни автомобили с товароносимост до 3,5 тона, по щата на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” /ГДИН/ и териториалните й служби, групирани в пет обособени позиции. Следгаранционното обслужване по всяка една от обособена позиция включва: демонтажните и монтажните операции, вложените детайли и възли, както влаганите при ремонта масла, спирачна и охладителна течност и други, както следва: а) компютърна диагностика на двигателя; б) проверка на отоплителна и охладителна система; в) проверка на смазочна система; г) проверка на горивна система; д) проверка на изпускателна система; е) проверка на кормилна система; ж) проверка на спирачна система; з) проверка на запалителна система и ел. оборудване; и) проверка на трансмисия; й) проверка на ходова част. Обществената поръчка е раздела на пет обособени позиции. Подробно описание на транспортните средства, по вид, модел, марка, година на производство, изминат пробег от километри и обема на услугите по извънгаранционното поддържане за всяка обособена позиция са посочени в Приложение № 7.1. към Техническата спецификация, неразделна част от документацията за обществената поръчка. Ремонтните дейности следва да се извършват само с нови, оригинални и нерециклирани резервни части, които да имат сертификат за произход и качество на производителя. Обемът на обслужванията и ремонтите ще се конкретизира за всеки отделен случай, чрез подаване на заявка от страна на представител на Възложителя. Гаранционен срок за извършените ремонтни дейности – минимум 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на издаване на фактурата за извършения ремонт.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 860000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 1, т. 1, б. "б" от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за услуга е на стойност равна или по-висока от 280 000 лв. без вкл. ДДС, Възложителят провежда някоя от предвидените в чл.18, ал. 1, т. 1-11 на ЗОП процедури. В настоящият случай прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 860 000,00 лв. без включен ДДС. Предвид факта, че прогнозната стойност надвишава стойностния праг по чл. 20, ал. 1, т. 1, б. "б" от ЗОП е необходимо провеждането на открита процедура. Предвид обстоятелството, че не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на открита процедура. Провеждането на открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане на изпълнението на поръчката, респ. публичността при разходването на публични средства. С цел да се осигури максимална публичност, респ. да се постигнат и най-добрите за възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура. Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и се създадат равни условия и прозрачност при провеждане на процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

16.07.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

гл. инспектор Даниела Ботьова Йорданова

VIII.2) Длъжност

ИФЗД Началник на сектор ФРО в ГД „Изпълнение на наказанията” /длъжностно лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП съгласно Заповед № Л-3086/05.07.2019г./