Версия за печат

00797-2019-0040

BG-Бургас:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 1892 от дата 12.07.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000056814

BG341, Община Бургас, ул.Александровска № 26, За: Валерия Димитрова, България 8000, Бургас, Тел.: 056 907288, E-mail: v.daalova@burgas.bg, Факс: 056 860912

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.burgas.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/39225.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

конкурс за проект


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Конкурс за проект


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Открит конкурс за идеен проект на паметник на Александър Георгиев – Коджакафалията, от траен материал (бронз, камък или смесена техника).

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обект на конкурса е идеен проект на паметник на Александър Георгиев – Коджакафалията, от траен материал (бронз, камък или смесена техника), в съответствие с издадената на основание чл.140 от ЗУТ от Главния архитект на Община Бургас виза за проектиране, рег. индекс № 08-00-573/24.10.2013г.На заседание на ЕСУТ от 14.03.2012 г. с протокол №8 е определен терен за изграждане на паметник на Александър Георгиев – Коджакафалията. На заседание на Общински съвет – Бургас на 26.06.2012г. с протокол № 11 е взето решение за предоставяне на терен в обособено УПИ II, кв.139 по плана на ЦГЧ в Бургас, намиращ се между улиците „Цар Симеон“ и булевард „Стефан Стамболов“.През 2018 година Протокол № 39, 27.03. 2018 г., т. 21.1 Общински съвет взема решение за изграждане на паметник на Александър Георгиев – Коджакафалията, представляващ скулптурно изображение.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на обществената поръчка е изработване на идеен проект на паметник на Александър Георгиев – Коджакафалията, от траен материал (бронз, камък или смесена техника).Конкурса се провежда за придобиване на идеен проект в прединвестиционна фаза – основа за изработка на бъдещ технически инвестиционен проект, изграждане и монтаж на паметника. Предвид изложеното не е възможно разделяне на обособени позиции на предмета на поръчката, тъй като същия е единен и е предмет на защита по Закона за авторското право и сродните му права.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 100000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

На заседание на ЕСУТ от 14.03.2012 г. с протокол №8 е определен терен за изграждане на паметник на Александър Георгиев – Коджакафалията. На заседание на Общински съвет – Бургас на 26.06.2012г. с протокол № 11 е взето решение за предоставяне на терен в обособено УПИ II, кв.139 по плана на ЦГЧ в Бургас, намиращ се между улиците „Цар Симеон“ и булевард „Стефан Стамболов“. През 2018 година Протокол № 39, 27.03. 2018 г., т. 21.1 Общински съвет взема решение за изграждане на паметник на Александър Георгиев – Коджакафалията, представляващ скулптурно изображение.Конкурсът се провежда в изпълнение на Решение по т.21/Протокол 39 /27.03.2018г./ на Общински съвет - Бургас. Цел на настоящия конкурс е да бъдат получени идейни решения, които да послужат за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 79, ал. 1, т. 9 от ЗОП, на базата на резултатите от класирането на проектите.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедура и/или решение за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.07.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Д-р Лорис Карекин Мануелян, действащ съгласно заповед № 1828/05.07.2019г.

VIII.2) Длъжност

Заместник - кмет при Община Бургас