Версия за печат

00164-2019-0018

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

17. Машинно инженерство


Решение номер 64 от дата 08.07.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695324

BG411, МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА, ул. Дякон Игнатий № 3, За: В. Щерев, България 1092, София, Тел.: 02 9220688, E-mail: v.sterev@mod.bg, Факс: 02 9515169

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mod.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pp.mod.bg/.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Отбрана


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Абонаментна поддръжка и ремонт на асансьорна техника.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Абонаментна поддръжка и ремонт на асансьорна техника в сградата на МО - ул. „Иван Вазов” № 12 - гр. София и административна сграда в гр. Пловдив, съгласно изискванията на ТС Г 73. 2896. 18, ТС Г 73. 2782. 17 и Възложителя, подробно описани в документацията, разделена на 2 обособени позиции по място на изпълнение на услугата, както следва: Обособена позиция 1 -Абонаментна поддръжка и ремонт на 1 бр. асансьорна техника в сградата на МО - ул. „Иван Вазов” № 12, гр. София, съгласно изискванията на ТС Г 73. 2896. 18 и Възложителя. Обособена позиция 2 - Абонаментна поддръжка и ремонт на 1 бр. асансьорна техника в административна сграда в гр. Пловдив, съгласно изискванията на ТС Г 73. 2782. 17 и Възложителя

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 20750 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят прилага процедурата по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП, когато обществената поръчка има прогнозна стойност съгласно чл. 20, ал.2, т. 2 от ЗОП. Възложителят прилага ред, приложим за по високи стойности, предвид възможността на чл. 20, ал. 9 и във връзка с чл. 21, ал. 15 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

10 дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал.1, т. 4 от Закона за обществените поръчки.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

11.07.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Красимир Дончев Каракачанов

VIII.2) Длъжност

Министър на отбраната на Република България