Версия за печат

00496-2019-0049

BG-ДОБРИЧ:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

74. Транспортна техника и технологии. Автомобилна техника.


Решение номер 08-РД04-0329 от дата 08.07.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 1210150560069

BG332, АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЧРЕЗ ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ГРАД ДОБРИЧ, ГРАД ДОБРИЧ, ПЛ. СВОБОДА № 5, ЕТ. 9 СТ. 904, За: ИРЕНА РУСЕВА БАИРОВА, България 9300, ДОБРИЧ, Тел.: 0359 58605659, E-mail: dobrich-rdsp@asp.government.bg, Факс: 0359 58605659

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://asp.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.asp.government.bg/web/guest/budzetni-sredstva/-/procs/proc_view?_pprocou_WAR_asp_cur=1&_pprocou_WAR_asp_procuromentId=2466&_pprocou_WAR_asp_delta=10.

I.2) Вид на възложителя

Национална агенция/служба

I.3) Основна дейност

Социална закрила


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ПЪЛНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА СЛУЖЕНИТЕ АВТОМОБИЛИ НА АСП, ПРЕДСТАВЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА РДСП - ДОБРИЧ И НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка е извършване на извънгаранционно пълно сервизно и техническо обслужване, включително извършване на профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части и консумативи, смяна на гуми, външно или вътрешно измиване, и извършване на годишен технически преглед, за моторни превозни средства, ползвани от РДСП - ДОБРИЧ и на ДСП на територията на област ДОБРИЧ - собственост на Агенция за социално подпомагане или предоставени й за ползване от други ведомства за срок от 24 месеца. Детайлната техническа спецификация на обществената поръчка се съдържа в Приложение № 5 - неразделна част от документацията за възлагане на обществената поръчка. Техническите характеристики и броят на автомобилите е посочен в Приложение № 7 - неразделначаст от документацията за възлагане на обществена поръчка - тенекеджийско-бояджийски дейности (при необходимост); - репатриране на повреден автомобил до най-близкия сервиз на съответната област (при необходимост); - проверка и извършване на разрядо-заряден цикъл на акумулаторните батерии; - ремонт и зареждане на климатични системи; - ел. крушки; - чистачки; - течност за чистачки; - комплексно почистване; - годишен технически преглед.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Обществената поръчка по своята родова същност не подлежи на разделяне на обособени позиции, тъй като както Централно управление на АСП, така и 28-те регионални дирекции за социално подпомане в областните градове на страната ще възлагат децентрализиранио идентични обществени поръчки със съответния родов предмет, касаещи предоставените им за ползване служебни МПС. Дейностите и предмета на поръчката на РДСП Добрич са неделими по своята същност и те ще се реализират само на територията на град Добрич. При дефиниране на настоящите мотиви възложителят се е съобразил с разпоредбата на чл. 46, ал. 1, от ЗОП

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 9000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.110, АЛ.1, Т.1 ОТ ЗОП ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ПРЕКРАТЯВА ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА С РЕШЕНИЕ №08-РД-04-0189/03.05.2019 Г. С ПРЕДМЕТ ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ПЪЛНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА СЛУЖЕНИТЕ АВТОМОБИЛИ НА АСП, ПРЕДСТАВЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА РДСП - ДОБРИЧ И НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ, ПОРАДИ НЕПОСТЪПИЛА НИТО ЕДНА ОФЕРТА.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

ДО Г-Н КАЛОЯН ГАНЕВ – УПРАВИТЕЛ НА “КАРИО” ООД БУЛСТАТ: 200507646, УЛ. “БАНСКО ШОСЕ” № 13А ГР. СЛИВЕН

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: 08-РД-04-0124 от 18.03.2019 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 0496-2019-008

VI: Одобрявам

поканата за участие
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА МОЖЕ ДА БЪДЕ ОБЖАЛВАНО ПО РЕДА НА РАЗДЕЛ 1. ОТ ГЛАВА 27 ОТ ЗОП В 10 ДНЕВЕН СРОК, СЪГЛАСНО ЧЛЕН 197, АЛ. 1. Т. 1. ОТ ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

08.07.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

ИРЕНА РУСЕВА БАИРОВА

VIII.2) Длъжност

ДИРЕКТОР НА РДСП ДОБРИЧ