05397-2019-0019

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер ДАЕУ-8708 от дата 08.07.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 177098809

BG411, Държавна агенция Електронно управление, ул. Ген. Й. В. Гурко № 6, За: Васил Пенов, България 1000, София, Тел.: 02 9492355, E-mail: vpenov@e-gov.bg, Факс: 02 9492158

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.e-gov.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.e-gov.bg/bg/zop/zop2016/.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: ДАЕУ има функции по издаване, налагане и контрол на политики, правила и добри практики в областта на електронното управление


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Провеждане на обучение по Business process model and notation (BPMN 2.0)“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

1 двудневен курс, с обучени общо 4 служители с получаване на сертификат.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Проект № BG05SFOP001-2.006-0057 „Подобряване на специализираните знания и умения на служители в ДАЕУ в областта на архитектурата на е-управлението“ в Държавна агенция „Електронно управление“ е свързан с нарастващите функции на Държавната агенция „Електронно управление“ ДАЕУ и дейностите, които се изпълняват в областта на електронното управление.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

С оглед предмета на обществената поръчка, не е целесъобразно разделянето на поръчката на обособени позиции. Дейностите, които участникът, избран за изпълнител, трябва да осъществи, са еднородни и е необходимо и възможно да бъдат извършени от един изпълнител.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 3052 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С Решение номер ДАЕУ-12154 от дата 06.12.2018 г. (публикувано в РОП на 06.12.2018 г. под номер 882215) е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подобряване на специализираните знания и умения на служители в ДАЕУ в областта на архитектурата на е-управлението“ при следните обособени позиции: Обособена позиция 1: „Провеждане на обучение в областта на архитектурата на е-управлението“; Обособена позиция 2: „Провеждане на обучение по PMI Professional in Business Analysis (PMI-PBA)“; Обособена позиция 3: „Провеждане на обучение по Business process model and notation (BPMN 2.0)“; Обособена позиция 4: „Провеждане на обучение по SLA – Service Level Agreement“ с уникален номер в РОП 05397-2018-0027. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация номер ДАЕУ-12433/13.12.2018 г. е направена промяна. С влязло в сила Решение номер ДАЕУ-4752 от дата 05.04.2019 г. (публикувано в Профила на купувача в интернет страницата на ДАЕУ: (https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016/241, процедурата е прекратена на основание чл. 22, ал.1, т.8 и чл. 110, ал.1, т.2 във връзка с чл. 107, т. 2, буква „а“ от Закона за обществените поръчки поради това, че подадените оферти не отговарят на изискванията на възложителя заложени в техническата спецификация. Мотивът за избор на процедура "договаряне без предварително обявление" за възлагане на настоящата обществена поръчка е разпоредбата на чл. 79, ал. 1, т. 1 /съгласно която публичните възложители могат да прилагат процедура на договаряне без предварително обявление, когато при открита процедура всички подадени оферти са неподходящи и първоначално обявените условия на поръчката не са съществено променени/ във връзка с чл. 19, ал. 1 и чл. 18, ал. 1, т. 8 от Закона за обществени поръчки. Първоначално обявените условия на поръчката не са съществено изменени, видно от Профила на купувача в интернет страницата на ДАЕУ, където е публикувана предходната процедура: https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016/241. Покана се изпраща до лице, което е взело участие в прекратената процедура.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

„ТЕХНОЛОГИКА“ ЕАД, ЕИК: 201593301 гр. София 1113, район „Изгрев“, ж.к. „Изгрев“, бл. 4, вх. А, ет. 1, ап. 2,

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Преговорите с поканения участник ще се проведат на 22.07.2019 г. от 11:00 часа в сградата на Държавна агенция „Електронно управление”, гр. София, ул. „Й. В. Гурко” № 6.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от публикуването на настоящото решение.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

08.07.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Кирил Бойков Дойчинов

VIII.2) Длъжност

Главен секретар на ДАЕУ възложител на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП съгласно Заповед ДАЕУ-8738/05.10.2018 г. на Председателя на ДАЕУ