Версия за печат

02332-2019-0002

BG-Свиленград:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

68. Хранително-вкусова промишленост


Решение номер рд-04 106-618 от дата 04.07.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000893200

BG422, Първо основно училище Иван Вазов, ул.Климент Охредски №2, стая №101, За: Цонка Стефанова, България 6500, Свиленград, Тел.: 0379-71922, E-mail: i_vazov@abv.bg, Факс: 0379-71924

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://ouivanvazov.info/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/ouivanvazov-380/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Приготвяне и доставка на готова храна (обяд) за учениците от І до VІІ клас на целодневна организация на учебния процес на „І-во ОУ Ив.Вазов” гр.Свиленград за учебната 2019/2020 г.”

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Приготвяне и доставка на готова храна (обяд, включващ основно ястие , хляб и десерт) за учениците от І до VІІ клас на целодневна организация на учебния процес на „І-во ОУ Ив.Вазов” гр.Свиленград за учебната 2019/2020 г.”, включва следните дейности: приготвяне и доставка на готова храна (обяд) за учениците от І до VІІ клас за прогнозен брой ученици за учебната 2019/2020 г. - 200, като прогнозния брой учебни дни за периода на изпълнение на договора до 30.06.2020 г. е 175 дни, както следва: 17.09.2019 г.- 30.05.2020 г.- 200 ученика-155 дни 01.06.2020 г.- 15.06.2020 г.- 30 ученика – 10 дни 16.06.2020г.- 30.06.2020 г.- 10 ученика – 10 дни

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Като се е съобразил с разпоредбата на чл. 46, ал. 1 от ЗОП, възложителят е взел мотивирано решение да не разделя поръчката на обособени позиции. Това се обуславя от факта, че всички дейности, които следва да се реализират в рамките на изпълнение на договора са взаимосвързани и разделянето на позиции биха довели до съществени затруднения за постигане на желания краен резултат. Предвид горните съображения и с оглед основната цел на закона за постигане на ефективност при разходване на публичните средства, в случая се приема, че разделянето на обществената поръчка на обособени позиции не е целесъобразно.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 69080 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съобразно прогнозната стойност на поръчката и разпоредбите на чл. 20, ал. 2, т.1 от ЗОП, Възложителят прилага правилата за възлагане на обществени поръчки на ниска стойност, а именно публично състезание, определени в ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП в 10 - дневен срок от изтичане на срока по чл. 179 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

04.07.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Ася Стоянова Райкова

VIII.2) Длъжност

Директор на I-во Основно училище Иван Вазов