Версия за печат

01224-2019-0020

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

9. Инженерство, профил Отоплителни, вентилационни и климатизационни инсталации


Решение номер БНБ-71627 от дата 03.07.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000694037

BG411, Българска народна банка, пл. „Княз Александър I” № 1, За: по предмета: Михаил Михайлов - тел. +359 29145 1306; по процедурата: Веселина Тодорова, тел: +359 29145 1548, България 1000, София, Тел.: 02 91451306, E-mail: publicprocurement@bnbank.org, Факс: 02 9508452

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bnb.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2019-0020_BG.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Българска народна банка

I.3) Основна дейност

Икономическа и финансова дейност


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка и монтаж на климатична техника в работните помещения на втори и трети етаж източно крило, заседателна зала на първи етаж и техническите помещения в сградата на БНБ, пл. „Княз Александър I” № 1, гр. София“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка обхваща следните дейности: - Демонтаж на съществуващи (стари) външни и вътрешни климатични тела; - Доставка на климатична техника, съгласно Техническа спецификация – Приложение № 1 към документацията за обществената поръчка; - Монтаж на доставената климатична техника и свързване към електрическата мрежа; - Тестване и въвеждане в експлоатация на монтираната климатична техника; - Гаранционно обслужване и поддръжка на климатичната техника; в съответствие с Техническата спецификация, Техническото предложение на избрания за изпълнител участник и проекта на договор. При изготвяне на офертата всяко заинтересовано лице може да извърши оглед на място след предварително съгласуване с представител на Възложителя. Лица за контакт: инж. Михаил Михайлов – тел. (+ 359 2) 9145 1306, Теменужка Прашанова – тел. (+ 359 2) 9145 1484, като се уточняват мястото, датата и часа на огледа, както и каква допълнителна информация е необходимо да бъде представена от участника, избран за изпълнител преди и по време на огледа, в съответствие с Вътрешни правила за пропускателния режим и вътрешния ред в сградите на Българската народна банка. При всеки оглед на място лицата попълват „Декларация за запознаване на местата за монтаж на климатичната техника“ в сградата на Българска народна банка в гр. София, пл. „Княз Александър I” №1” (по образец). В случай на възникнали искания за разяснения, те следва да бъдат оформени в писмен вид и адресирани на посочените в поканата и приложенията към нея адреси съгласно чл. 33 от ЗОП.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Дейностите, предвидени в предмета на поръчката, а именно: демонтаж на съществуващи (стари) външни и вътрешни климатични тела, доставка на климатична техника, монтаж на доставената климатична техника и свързване към електрическата мрежа, тестване и въвеждане в експлоатация на монтираната климатична техника и гаранционно обслужване и поддръжка на климатичната техника, са неразривно свързани. Именно функционалната обусловеност и последователност, които дейностите по доставка и монтаж предполагат, изисква извършването им от един изпълнител. В противен случай, възниква риск от забавяне и затруднена координация и комуникация в процеса по доставка, както и опасност от некачествено и неефективно изпълнение на предмета на поръчката.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 170000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С Решение № БНБ–25508/28.02.2019 г. на Главния секретар на БНБ е обявена “открита процедура“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране, доставка и монтаж на климатична и вентилационна техника в сградата на БНБ, пл. „Княз Александър I” № 1, гр. София“, разделена на три обособени позиции. Предвид прилагането на разпоредбата на чл. 21, ал. 6 от ЗОП по отношение на обособени позиции №№ 2 и 3, заинтересованите лица е следвало да подават оферти само по обособена позиция № 1, а именно: „Доставка и монтаж на климатична техника в работните помещения на втори и трети етаж източно крило, заседателна зала на първи етаж и техническите помещения в сградата на БНБ, пл. „Княз Александър I” № 1, гр. София“. В процеса на възлагане на поръчката, всички четирима участници, подали оферта за участие по обособена позиция №1 „Доставка и монтаж на климатична техника в работните помещения на втори и трети етаж източно крило, заседателна зала на първи етаж и техническите помещения в сградата на БНБ, пл. „Княз Александър I” № 1, гр. София“, са отстранени от участие в процедурата, което от своя страна се явява задължително основание за прекратяване възлагането на предмета на поръчката по смисъла на чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП. В резултат на това, с Решение № БНБ-51751/7.5.2019 г. на главния секретар на БНБ възлагането на откритата процедура по обособена позиция № 1, е прекратено на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП с мотив, че всички четири получени оферти са оценени като „неподходящи“ и не отговарят на условията на обществената поръчка, съгласно мотивите на комисията, обективирани в Доклада от работата й. С оглед на горното и предвид потребността от възлагане на дейностите – предмет на прекратената процедура, актуална и към настоящия момент, и с оглед факта, че първоначално обявените условия на поръчката не са изменени, Възложителят ще проведе процедура по реда на чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Покани ще бъдат изпратени до лицата, подали оферти в прекратената открита процедура, а именно: „Булгруп Инженеринг“ ООД, ЕИК 202762973 „Джи и Ей“ ЕООД, ЕИК 121481374 „Нактайм“ ЕООД, ЕИК 040370438 „Европарт“ ЕООД, ЕИК 130933412

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: БНБ–25508 от 28.02.2019 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 01224-2019-0007

VI: Одобрявам

поканата за участие
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

1.Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото е налице някое от основанията, предвидени в чл. 54 и чл. 55, ал.1, т. 1 от ЗОП. Съгласно чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и контролираните от тях лица не могат пряко или косвено да участват в процедурата, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. Свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 и т. 14 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) не могат да бъдат самостоятелни участници в процедурата. Лице, за което е налице обстоятелство по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество няма право да участва или представлява физическо или юридическо лице, участник в такива процедури, пред институцията, в която е заемало длъжността, или пред контролирано от нея юридическо лице. Възложителят не сключва договор за обществена поръчка с избрания за изпълнител участник, за когото не може да бъде извършена идентификация на клиента, чрез регламентираните в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) способи, включително когато клиентът е юридическо лице - на физическите лица, които са негови действителни собственици, по смисъла на §2, ал. 1 от ДР на ЗМИП. 2. За всеки посочен стандарт в настоящата документация, да се чете или еквивалент. За позовани недатирани /отменени/ стандарти се прилага актуална версия на съответния стандарт, включително всички негови изменения, действащи към момента на решението за откриване на процедурата или еквивалент. Навсякъде в настоящата документация, където се съдържа посочване на регистър, документ за право на изпълнение на конкретна дейност или правно основание за извършване на конкретна дейност да се чете и разбира „аналогична/и, в зависимост от законодателството на държавата, в която чуждестранният участник е установен“. Навсякъде в техническата спецификация или в други части на настоящата документация, където се съдържа посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход, стандарт или производство да се чете и разбира „или еквивалент“. 3. В случай, че даден участник не е производител на климатичната техника, то към техническото си предложение за изпълнение на поръчката следва да представи актуален документ (писмо, договор, споразумение или друг еквивалентен документ), който да доказва, че същия е оторизиран от страна на производителя/официалния представител* на производителя на климатичната техника, да предлага климатична техника на клиенти, да извършва монтаж и сервизна дейност на техниката, съгласно предмета на поръчката. *В случаите на представяне от участника на оторизационно писмо от официален представител на производителя в офертата се прилага и оторизационно писмо, издадено от производителя, с което се упълномощава официалния представител на производителя на климатичната техника. 4. Предвижда се гаранция за изпълнение на обществената поръчка в размер на 3 % (три на сто) от общата цена без ДДС, посочена в чл. 2, ал. 1 от проекта на договор.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от публикуване на решението за провеждане на процедура на договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП, на основание чл. 197, ал. 1, т. 5, б. "а" от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

03.07.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Снежанка Иванова Деянова

VIII.2) Длъжност

Главен секретар на БНБ, упълномощен със Заповед № БНБ-36859/01.04.2019 г. на Управителя на БНБ.