Версия за печат

00630-2019-0005

BG-с.Ситово:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

2. Строителство на сгради и съоръжения


Решение номер 14 от дата 28.06.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000565544

BG325, Община Ситово, Ул.Трети март №72, За: Татяна Христова, България 7583, с.Ситово, Тел.: 08688-2213, E-mail: sitovo@mail.bg, Факс: 08688-2212

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.sitovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/sitovo-527/proceduri-20-2-zop/#h.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Изпълнение на СМР за обекти общинска собственост на територията на Община Ситово по обособени позиции

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Строително монтажни работи на обекти общинска собственост на теритотията на Община Ситово съгласно Техническите спецификации и Количествени сметки по обособени позиции.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 122872.85 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предвид стойността на настоящата обществена поръчка и съобразно стойностните прагове по чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП, при стриктно спазване на общите разпоредби и основните принципи при възлагането на обществени поръчки Възложителят провежда процедура - публично състезание. Публичното състезание е вид процедура за възлагане на обществени поръчки, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта. Провеждането на предвидената в ЗОП процедура гарантира публичност и прозрачност при разходването на финансовите средства, предвид обстоятелството, че Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство съгласно законодателството на държавата, в която е установено. С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най - добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура, целта, на която от друга страна е да защити обществения интерес, посредством осъществяване на контрол върху разходването на средства и едновременно с това да насърчи конкуренцията, като създаде равни условия и прозрачност при участието в процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

28.06.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Сезгин Басри Алиибрям

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Ситово