Версия за печат

00210-2017-0015

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695096

BG411, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, бул. Г.M Димитров № 52 А, За: Елена Хаджиева, България 1797, София, Тел.: 008879 504399, E-mail: Elena.Hadzhieva@damtn.government.bg, Факс: 002 9861707

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.damtn.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.damtn.government.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РМФ - 55 от 06.10.2017 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00210-2017-0015
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 11-00-56 от 13.06.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, КООПЕРАЦИЯ ПАНДА, бул. Цариградско шосе № 139, България 1784, София, Тел.: 00 70010700, E-mail: order@office1.bg, Факс: 00 70010701

Интернет адрес/и:

URL: https://www.office1.bg/.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка на канцеларски материали за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност, посочена в договора
14613.43 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

24.06.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
14613.43 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

26.06.2019 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Петър Славчев Горновски
VII.2)
Длъжност: Председател на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор