Версия за печат

00164-2019-0013

BG-София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

66. Застрахователна и/или осигурителна дейност


Решение номер 56 от дата 25.06.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695324

BG411, Министерство на отбраната, ул. Дякон Игнатий, 3, За: главен експерт Елена Донева, България 1092, София, Тел.: 0359 29220668, E-mail: e.doneva@mod.bg, Факс: 0359 29260643

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mod.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pp.mod.bg.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Отбрана


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Застраховане на контингентите на БА през 2020 г. - 2022 г. по три обособени позиции.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Застраховане на контингентите от БА през 2020 г. – 2022 г. по обособени позиции, както следва: Позиция 1: Застраховане на личния състав, автомобилна техника и имущества на контингентите от БА участващи в задгранична операция на КФОР в Косово, военнослужещи и цивилни служители от МО и БА командировани за изпълнение на задачи в горепосоченият район през 2020 г. – 2022 г. Позиция 2 : Застраховане на личния състав, автомобилна техника и имущества на контингентите от БА участващи в задгранична операция на ЕС "АЛТЕЯ" в Босна и Херцеговина, военнослужещи и цивилни служители от МО и БА командировани за изпълнение на задачи в горепосоченият район през 2020 г. – 2022 г. Позиция 3 : Застраховане на личния състав, автомобилна техника и имущества на контингентите от БА участващи в задгранична операция ISAF в Афганистан, военнослужещи и цивилни служители от МО и БА командировани за изпълнение на задачи в горепосоченият район и екипажите на военно-транспортни самолети на ВВС изпълняващи полети от и до страните в зоната на операциите през 2020 г. – 2022 г. Обемът на поръчката е както следва:1. Операция на КФОР в Косово - 25 военнослужещи и 4 единици автомобилна техника за всяка една година;2. Операция на ЕС "Алтея" в Босна и Херцеговина - 11 военнослужещи и 1 единица автомобилна техника за всяка една година; 3. Операция на ISAF в Афганистан - 180 военнослужещи за 2020г.; 160 военнослужещи за 2021-2022 години и 2 единици автомобилна техника за всяка една година. Броят на военнослужещи и цивилни служители на БА и МО, командировани за изпълнение на задачи в горепосочените райони, както и срокът на тяхното пребиваване са различни. На отделните етапи през годините бройките на застрахованите лица може да бъдат завишени.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 720000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Провеждането на предвидената в ЗОП процедура по чл.18, ал.1, т.1 дава възможност на всички заинтересовани лица да подадат оферти и гарантира равнопоставеност, свободна конкуренция и публичност при възлагането й.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

10-дневен срок от настъпване на обстоятелството по чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

26.06.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Красимир Дончев Каракачанов

VIII.2) Длъжност

Министър на отбраната