Версия за печат

00496-2019-0044

BG-Благоевград:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

28. Енергетика


Решение номер 01-РД04-0305 от дата 21.06.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 1210150560298

BG413, Агенция за социално подпомагане чрез директора на Регионална дирекция за социално подпомагане - Благоевград, ул.Братя Иванови 7, ет.3, За: Виктория Георгиева Харалампиева, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 887830, E-mail: blagoevgrad-rdsp@asp.government.bg, Факс: 073 881480

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.asp.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.asp.government.bg/web/guest/budzetni-sredstva/-/procs/proc_view?_pprocou_WAR_asp_cur=1&_pprocou_WAR_asp_procuromentId=2440&_pprocou_WAR_asp_delta=10.

I.2) Вид на възложителя

Национална агенция/служба

I.3) Основна дейност

Социална закрила


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на нетна активна електрическа енергия - ниско напрежение по свободно договорени цени и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на териториалните поделения на АСП в област Благоевград.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на нетна активна електрическа енергия - ниско напрежение по свободно договорени цени и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на териториалните поделения на АСП в област Благоевград. Настоящата обществена поръчка ще се изпълнява, съгласно изискванията ва Възложителя, на адресите: За РДСП - Благоевград, с адрес: гр. Благоевград, ул. Братя Иванови №7, ет.3 За ИРМ - Симитли, с адрес гр. Благоевград, ул. Георги Димитров №29 За Приемна към ДСП - Благоевград, с адрес: гр. Благоевград, ул. Полковник Дрангов №37 За ДСП -Гоце Делчев, с адрес: гр. Гоце Делчев, ул. "Солун" №20 За ИРМ - Гърмен, с адрес: с. Гърмен, ул. Първа №35 За ДСП - Петрич, с адрес: гр. Петрич, ул. "Славянска №2 За ДСП -Разлог, с адрес: гр. Разлог, ул. Македония №2 За ДСП -Сандански, с адрес: гр. Сандански, ул. Македония №2 За ДСП - Якоруда, с адрес: гр. Якоруда, ул. П.Р.Славейков №10 За ИРМ - Белица, с адрес: гр. Белица, ул. Георги Андрейчин №14

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на обществената поръчка и нейната финансова рамка не предпоставят разделяне на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 106131.86 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Проведена е открита процедура с предмет: Доставка на нетна активна електрическа енергия - ниско напрежение по свободно договорени цени и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на териториалните поделения на АСП в област Благоевград, като в посочения в Обявлението срок не е постъпила нито една оферта . Процедурата е приключила с влязло в сила Решение №01-РД04-0129/27.03.2019 г., с което на основание чл.108, т. 4 и чл.110, ал.1, т.1 от ЗОП, обществената поръчка е прекратена, поради не постъпила нито една оферта. Първоначално обявените условия на поръчката не са промяни и следователно са налице основания за възлагане чрез договаряне без предварително обявление по реда на чл.79, ал.1, т.1 от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

КААлекс-енерджи ООД, седалище и адрес на управление: гр. София 1404, район Триадица, кв. Гоце Делчев, ул. Луи Айер №2, ет.9, ЕИК 121690235. Дружеството притежава лицензия №Л-452-15 от 27.10.2015 г. за извършване на дейността търговия с електрическа енергия, включително дейността координатор на стандартна балансираща група и координатор на комбинирана балансираща група.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т.5 от ЗОП - жалба срещу решението за откриване на процедура може да бъде подадена в 10-дневен срок от датата на публикуване на решението.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

21.06.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Виктория Георгиева Харалампиева

VIII.2) Длъжност

директор РДСП и Възложител, съгласно Пълномощно №РД05-0219/10.05.2019 г.