Версия за печат

03559-2018-0001

BG-Дряново:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000209992

BG322, СУ Максим Райкович Дряново, ул. Васил Левски 16, За: Боряна Данкова, България 5370, Дряново, Тел.: 0676-72156, E-mail: roska30@abv.bg, Факс: 0676-72156

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://sou-dryanovo.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://sou-dryanovo.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0-2/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ОбразованиеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: РД-04-1357 от 04.07.2018 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
03559-2018-0001
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Изпълнителят доставя през учебната 2018/2019г. закуски за учениците от I до IV от СУ Максим Райкович, град Дряново


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 2 от 17.09.2018 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG321, ЕТ НИК - 96 – НИКОЛАЙ РОБОВ, ул. Мир 13, България 5000, Велико Търново, Тел.: 0359-888739853, E-mail: aznik96@abv.bg, Факс: 0359-888739853

Интернет адрес/и:

URL: http://www.nik.bg/.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Доставка през учебната 2018/2019г. на закуски за учениците от I до IV от СУ Максим Райкович, град Дряново

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

17.09.2018 г. 

Крайна дата

31.05.2019 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
0 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

31.05.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
17090.39 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

17.06.2019 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Катерина Илиева Стефанова
VII.2)
Длъжност: директор на СУ "Максим Райкович"