Версия за печат

01666-2019-0009

BG-гр. София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер фс-18-80 от дата 14.06.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 129009710

BG411, Държавна агенция Национална сигурност, бул. Черни връх № 45, За: Иван Кръстев, Людмила Чудилова, България 1407, гр. София, Тел.: 02 8147752; 02 8147729, E-mail: dans@dans.bg, Факс: 02 8147753

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dans.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.dans.bg/bg/public-tenders-menu-bul/obstporach-062013-mitem-bul.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: национална сигурност


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Организиране на срещи/обучения” по проект BG65ISNP001-5.012 – 0006

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обществената поръчка е за „Организиране на срещи/обучения” по проект BG65ISNP001-5.012 – 0006 „Информационни кампании за повишаване на осведомеността от последиците от радикализацията“ по договор № 812108-91/12.10.2017г. „Действия, насочени към противодействие на корупцията и престъпността, подкрепа на жертвите на престъпления“ /Дейност 4.7., съгласно ИГРП за 2017г. на Национална програма по Фонд „Вътрешна сигурност“, съфинансиран от Европейския съюз по: - Дейност 1 „Провеждане на срещи на територията на Р България за информираност на обществото за последиците от радикализацията и превенция“ в следните административни области в страната - Благоевград, Варна, Габрово, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора и Хасково - брой обучения:10; - Дейност 4 „Провеждане на обучения относно разпознаване на признаци за активна и пасивна радикализация“ - гр. София - брой обучения: 4; - Дейност 6 „Провеждане на обучения по разработената програма“ - гр. София - брой обучения: 4.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Проект BG65ISNP001-5.012-0006 „Информационни кампании за повишаване на осведомеността от последиците от радикализацията” по договор № 812108-91/12.10.2017 г. се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд „Вътрешна сигурност“, съфинансиран от Европейския съюз.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Съобразно изискванията и параметрите, определени от Възложителя, избрания изпълнител следва да организира събитията коректно, качествено и в определените срокове. Изборът на изпълнител по настоящата обществена поръчка има за цел да спомогне за качествената организация и провеждане на събитията, като същевременно облекчи и ускори процедурата по тяхната организация. Разделянето на обособени позиции и евентуалното възлагане на различни изпълнители ще затрудни поставените цели на възложителя, при организирането на посочените събития/обучения, както и коректно, качествено и в определените срокове изпълнение. Посочената прогнозна стойност на обществената поръчка е ниска и допълнителното разделяне на обособени позиции на още по-ниски стойности крие риск от слаб интерес или незаинтересованост от участие.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 15750 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл.73, ал.1 от ЗОП, при възлагане на обществени поръчки публичните възложители могат свободно да изберат открита процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Съгласно чл. 104, ал. 2 от ЗОП при провеждане на процедурата оценката на техническите и ценови предложения на участниците ще се извърши преди провеждане на предварителен подбор. При провеждане на процедурата възложителят ще приложи реда по чл. 104, ал. 2 от ЗОП, като при отварянето на опаковките и разглеждането на офертите, комисията по чл. 103, ал.1 от ЗОП ще извърши действия съгласно чл. 61 от ППЗОП.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалби могат да се подават съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП и при спазване на условията по чл. 199 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП заинтересованите лица имат право да подадат жалба срещу решението за откриване на процедурата пред КЗК.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

14.06.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Недялко Иванов Недялков

VIII.2) Длъжност

Заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност” (упълномощен за възложител със заповед № З-1378/14.05.2016 г. на председателя на ДАНС)