Версия за печат

02711-2019-0113

BG-Балчик:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер 53 от дата 14.06.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120130

BG332, ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО БАЛЧИК ТП ПРИ ДП СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ, ул. Черно море № 9, За: инж.Радослав Радев, България 9600, Балчик, Тел.: 0579 73223, E-mail: dlsbalchik@gmail.com, Факс: 0579 72039

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dlsbalchik.sidp.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dlsbalchik.sidp.bg/tp10/.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: ловно и горско стопанство


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка чрез покупка по заявка на резервни части за служебни МПС на ТП „ ДЛС Балчик”

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Периодична доставка чрез покупка по заявка на прогнозни количества фабрично нови резервни части за МПС, собственост на ТП "ДЛС Балчик” при „СИДП” ДП Шумен за МПС, посочени по марка, модел, вид гориво, година на първа регистрация, № на рама, обем на двигател и максимална мощност съгласно техническа спецификация, неразделна част от документацията. Срок на договора – 12 месеца, считано от дата на сключване на договора, или до изчерпване на финансовия ресурс от 25000.00лв.без вкл. ДДС и се прекратява при настъпване на всяко едно от посочените две основания. Сключването на договор не обвързва Възложителя със задължителни поръчки за доставка за прогнозната му стойност, ако нуждите му не изискват такава

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Възложителят счита, че не е целесъобразно разделянето на поръчката на обособени позиции- предмет на доставка са резевни части за съществуващия автопарк на стопанството, поради което доставката на различните видове резервни части от различни изпълнители по различни договори за съответното МПС би компрометирало техническата му изправност. Разделянето на позиции е и в противоречие на бизнес процесите и по-скоро би довело до неефективност при изпълнението й на отделни части, а от там – и до нецелесъобразен разход от страна на Възложителя на средства, време и човешки ресурс

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 25000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 367750 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

Съгласно общ утвърден прогнозен финансов ресурс на СИДП ДП - гр.Шумен за 2019г. в общ размер от 367750.00, без ДДС по т.3 от Раздел " Доставки" , от които за ТП ДЛС Балчик - 25000.00лв., съгласно приложение № 1 към Заповед 549/21.12.2018г. , изменена със Заповед № 206/03.06.2019г. - двете на директора на "Североизточно държавно предприятие" ДП - гр.Шумен, като вида на процедурата е определен на "открита процедура".


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Вида на процедурата е съгласно указанията, обективирани в Заповед 549/21.12.2018г. , изменена със Заповед № 206/03.06.2019г. - двете на директора на "Североизточно държавно предприятие" ДП - гр.Шумен с оглед стойностните прагове по чл. 20, ал.1 т.1 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Настоящата процедура се възлага на основание делегиране на правомощия при условията на чл.7 от ЗОП, съгласно Заповед 549/21.12.2018г. , изменена със Заповед № 206/03.06.2019г. - двете на директора на "Североизточно държавно предприятие" ДП - гр.Шумен. Свободен и неограничен безплатен достъп до документацията за участие се предоставя на всички заинтересовани, включително и на АОП, на интернет адреса на Възложителя, посочен в Раздел I, подраздел "Адрес на профил на купувача" Допълнителна информация по чл. 104, ал.2 от ЗОП Възложителят уведомява всички заинтересовани лица, че действията на комисията ще се извършват в последователността, посочена в чл. 61 от ППЗОП ( отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и оповестява тяхното съдържание, включително предложенията на участниците по съответните показатели за оценка на офертите) по реда на чл. 104, ал.2 от ЗОП.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

На основание чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП жалба може да се подава в 10 дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП- срещу решението за откриване на процедурата и /или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

14.06.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Калинка Донкова Тодорова

VIII.2) Длъжност

Директор на ТП " ДЛС Балчик" при ДП " СИДП" гр. Шумен