Версия за печат

00733-2019-0008

BG-Смолян:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

68. Хранително-вкусова промишленост


Решение номер 313 от дата 11.06.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 120503871

BG424, Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Братан Шукеров АД, бул.България №2, За: Недялка Стаевска, Мария Милковска, България 4700, Смолян, Тел.: 0301 62666, E-mail: mbalsmolyan@mbalsmolyan.com, Факс: 0301 62549

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://mbalsmolyan.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.mbalsmolyan.com/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Представляващ лечебно заведение, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на “МБАЛ Д-р Братан Шукеров” АД“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на “МБАЛ Д-р Братан Шукеров” АД“, съгласно Приложение № 2 от документацията за участие.Подробни параметри, свързани с предмета на поръчката са посочени в техническата спецификация – неразделна част от поръчката, с наименование, вид, количество и характеристики.Възложителят не е задължен при изпълнение на договора да реализира обявената прогнозна стойност на поръчката или количество.Действителната стойност на поръчката се определя от конкретните потребности на Възложителя.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Разделянето на обособени позиции не е целесъобразно. Необходимостта от обединяване на определени доставки от предмета на поръчката е продиктувана от взаимосвързаност на тези доставки. Тяхното отделяне и възлагане на различни изпълнители би създало технически затруднения за успешното изпълнение на поръчката, включително и хипотезата, процедурата да не приключи с договор за всички доставки от предмета на поръчката.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 171009.63 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Необходимост от доставка на мляко и млечни продукти за осъществяване дейността на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД, гр.Смолян, като прогнозната стойност заедно с процедура № 00733-2018-0007 определя поръчката като открита процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца, чрез подписване на допълнително споразумение. В този случай при удължаване на срока на договора с 6 месеца, стойността на договора нараства с 50% от предвиденото количество за 12 месеца по предложената единична цена, за да обезпечи оставащото време на договора. Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е в размер 171 009,63 лв., в т.ч. 114 006,42 лв. без ДДС за 12 м. и 57 003,21 лв. без ДДС за 6 м. при удължаване на договора. Възложителят не е задължен при изпълнение на договора да реализира обявената прогнозна стойност на поръчката или количество. Посочената прогнозна стойност е за 18 м., като в тази стойност е включена и предвидената опция за удължаване на договора за 6 м.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1, т.1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

11.06.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

д-р Марин Димитров Даракчиев

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор