Версия за печат

01666-2019-0001

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 129009710

BG411, Държавна агенция Национална сигурност, Черни връх № 45, За: Иван Кръстев, Людмила Чудилова, България 1407, София, Тел.: 02 8147729, E-mail: dans@dans.bg, Факс: 02 8147753

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.dans.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.dans.bg/bg/public-tenders-menu-bul/obstporach-062013-mitem-bul.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделенияІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: ФС-18-7 от 09.01.2019 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01666-2019-0001
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Предмет на настоящата общeствена поръчка е „Доставка на нови тонер касети и фотокондуктори „BROTHER” за принтерна и копирна техника - по спецификация"


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: ФС-1659 от 04.04.2019 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Копилинк ЕООД, бул. Черни връх № 71 А, ет. 2, България 1700, София, Тел.: 02 96259398, E-mail: sales@copy.bg, Факс: 02 9621428

Интернет адрес/и:

URL: www.sales@copy.bg.

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Доставка на нови тонер касети и фотокондуктори „BROTHER” за принтерна и копирна техника - по спецификация”.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

30

ІII.7) Стойност, посочена в договора
19999.92 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

20.05.2019 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

НЕ

Забавяне в дни: 10
Причини за забавянето: забава в доставката
ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
19999.92 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

07.06.2019 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Недялко Иванов Недялков
VII.2)
Длъжност: Заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност”, упълномощен за възложител със заповед З-1378/14.05.2016 г. на председателя на ДАНС