Версия за печат

01666-2019-0008

BG-гр. София:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

-- Извън списъка


Решение номер ФС-18-77 от дата 06.06.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 129009710

BG411, Държавна агенция Национална сигурност, бул. Черни връх № 45, За: Василен Генчев, България 1407, гр. София, Тел.: 02 8147721, E-mail: dans@dans.bg, Факс: 02 8147753

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dans.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.dans.bg/bg/public-tenders-menu-bul/obstporach-062013-mitem-bul.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: национална сигурност


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на Държавна агенция „Национална сигурност” за срок от 4 години“ по обособени позиции

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на Държавна агенция „Национална сигурност” за срок от 4 години“ по обособени позиции (ОП), както следва: - ОП № 1 „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на Държавна агенция „Национална сигурност”, находящи се на територията на гр. София и гр. Банкя, за срок от 4 години” с прогнозна стойност 214 000,00 (двеста и четиринадесет хиляди) лева без ДДС. - ОП № 2 „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на Държавна агенция „Национална сигурност”, находящи се на територията на община Горна Малина, за срок от 4 години” с прогнозна стойност 1 420,00 (хиляда четиристотин и двадесет) лева без ДДС. - ОП № 3 „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на Държавна агенция „Национална сигурност”, находящи се на територията на община Балчик, за срок от 4 години” с прогнозна стойност 1 880,00 (хиляда осемстотин и осемдесет) лева без ДДС. - ОП № 4 „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на Държавна агенция „Национална сигурност”, находящи се на територията на община Хасково, за срок от 4 години” с прогнозна стойност 1 440,00 (хиляда четиристотин и четиридесет) лева без ДДС. - ОП № 5 „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обекти на Държавна агенция „Национална сигурност”, находящи се на територията на община Казанлък, за срок от 4 години” с прогнозна стойност 400,00 (четиристотин) лева без ДДС. Общата прогнозната стойност за доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за период от 4 (четири) години е 219 140,00 (двеста и деветнадесет хиляди сто и четиридесет) лева без ДДС. Реалните стойности на договорите ще бъдат определени от реалното потребление на обектите за периода на договорите, като общата им стойност се формира на база цените определени от КЕВР. Възложителят има право по време на действието на договорите и съгласно изискванията на ЗОП да прави промени в списъците на своите обекти.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 219140 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С оглед на прогнозната стойност на обществената поръчка, следва да се приложи чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП. Същевременно са налице условията на чл. 182, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в” от ЗОП, които уреждат случаите, когато поръчката може да бъде възложена само от определен изпълнител или възлагането на друго лице би довело до нарушаване на изключителни права, придобити по силата на закон или административен акт. Съгласно чл. 193 от Закона за водите (ЗВ), обществените отношения, свързани с услугите за водоснабдяване и канализация се уреждат със Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) при спазване изискванията на ЗВ. Съгласно разпоредбата на чл. 198а, ал. 1 от ЗВ територията на страната за нуждите на управлението, планирането и изграждането на В и К системи и за предоставянето на В и К услуги се разделя на обособени територии. На основание чл. 198о, ал. 1 от ЗВ, стопанисването, поддържането и експлоатацията на В и К системите и съоръженията, както и предоставянето на В и К услуги на потребителите срещу заплащане, се извършват от В и К оператори по реда на този закон и ЗРВКУ, като ал. 2 посочва, че в границите на една обособена територия само един В и К оператор може да осъществява дейностите по ал. 1. В тази връзка с Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство са обявени обособените територии на действие на В и К операторите, техният обхват и граници. На основание горецитираното Решение и съобразно местоположението на имотите предоставени за управление и ползване на ДАНС, са формирани и обособените позиции, включени в обхвата на настоящата обществена поръчка, а именно: - за ОП № 1 (обекти на ДАНС, находящи се на територията на гр. София и гр. Банкя) в точка 42 от решението „Софийска вода“ АД е определено за В и К оператор на територията на община София-град; - за ОП № 2 (обекти на ДАНС, находящи се на територията на община Горна Малина) в точка 41 от решението „В и К“ ЕООД - гр. София е определено за В и К оператор на територията на община Горна Малина; - за ОП № 3 (обекти на ДАНС, находящи се на територията на община Балчик) в точка 14 от решението „В и К“ ЕООД - гр. Добрич е определено за В и К оператор на територията на община Балчик; - за ОП № 4 (обекти на ДАНС, находящи се на територията на община Хасково) в точка 46 от решението „В и К“ ЕООД - гр. Хасково е определено за В и К оператор на територията на община Хасково; - за ОП № 5 (обекти на ДАНС, находящи се на територията на община Казанлък) в точка 48 от решението „В и К“ ЕООД - гр. Стара Загора е определено за В и К оператор на територията на община Казанлък. На електронната страница на КЕВР (http://www.dker.bg/PDOCS/vik-operatori-31dec2015.pdf) е налице публичен списък, съдържащ информация за В и К операторите към 31.12.2015 г., с данни за обособени територии на действие на В и К операторите с обхват и граници. Видно от посочения списък „Софийска вода“ АД, „В и К“ ЕООД - гр. София, „В и К“ ЕООД - гр. Добрич, „В и К“ ЕООД - гр. Хасково и „В и К“ ЕООД - гр. Стара Загора, притежават изключителни права за предоставяне на В и К дейности по смисъла на чл. 198, ал. 1 и ал. 2 от ЗВ за обявените по обособените позиции територии, включени в обхвата на настоящата обществена поръчка. Предвид изложените обстоятелства, се обуславя и нуждата от провеждането на процедура на пряко договаряне по реда на чл. 182, ал. 1 във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в” от ЗОП, тъй като горепосочените дружества притежават изключителни права по смисъла на §2, т. 47 от ЗОП, за съответната територия по обособени позиции и възлагането им на други лица би довело до нарушаване на изключителни права, придобити по силата на закон или административен акт.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

На основание чл. 65, ал. 1, т. 1 от ППЗОП възложителят няма да прилага чл. 64, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП (не одобрява и не изпраща покана за участие в процедурата), тъй като ще сключва договори на основание чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в” от ЗОП с поканените дружествата, притежаващи изключителни права за съответната територия по обособените позиции, а именно: - за ОП № 1 – до „Софийска вода“ АД, с ЕИК 130175000, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1766, ж.к. „Младост IV“, „Бизнес парк“ № 1, сграда 2А; - за ОП № 2 – до „В и К“ ЕООД - гр. София, с ЕИК 832046330, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1220, бул. „Рожен“ № 15; - за ОП № 3 – до „В и К“ АД - гр. Добрич, с ЕИК 204219357, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, п.к. 9300, бул. „3-ти март“ № 59; - за ОП № 4 – до „В и К“ ЕООД - гр. Хасково, с ЕИК 126004284, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, п.к. 6300, ул. „Сакар“ № 2; -за ОП № 5 – до „В и К“ ЕООД - гр. Стара Загора, с ЕИК 833066300, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, п.к. 6000, ул. „Христо Ботев“ № 62. Договорите ще бъдат сключени при Общи условия за предоставяне на В и К услуги на съответните дружества.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

На основание чл. 65, ал. 2 от ППЗОП, след влизане в сила на решението за откриване на процедурата по чл. 18, ал. 1, т. 13 от ЗОП, възложителят ще сключи договор/и по обособените позиции за обществената поръчка с лицата посочени в настоящото решение. При подписването на договора/ите по обособените позиции, определените изпълнители следва да представят: документи по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП; декларация за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП; декларация по чл. 66, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП); декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП и декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП. На основание чл. 134 от ППЗОП доказателства за обстоятелствата, посочени в настоящото решение, няма да бъдат изпращани, тъй като същите са достъпни в електронен публичен безплатен регистър, поддържан от Комисията за енергийно и водно регулиране в интернет на адрес: http://www.dker.bg/PDOCS/vik-operatori-31dec2015.pdf.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5, буква "а" от ЗОП, жалба срещу решението за провеждане на процедура на договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 13 от ЗОП може да се подаде в 10 - дневен срок от публикуването му, в КЗК при спазване на условията по чл. 199 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

06.06.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Недялко Иванов Недялков

VIII.2) Длъжност

Заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност” (упълномощен за възложител със заповед № З-1378/14.05.2016 г. на председателя на ДАНС)