Версия за печат

00530-2019-0032

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедура


Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

28. Енергетика


Решение номер РД-44-10 от дата 03.06.2019 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 1310631880039

BG421, Национална агенция за приходите, Териториална дирекция на НАП Пловдив, ТД на НАП Пловдив, гр. Пловдив, ул. Скопие № 106, За: Ж.Манолова, С. Илиева, България 4030, Пловдив, Тел.: 032 935639; 032 935686, E-mail: g.manolova@ro16.nra.bg, Факс: 032 679757

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nap.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://nap.bg/news?id=3963.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Икономическа и финансова дейност


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на природен газ за нуждите на ТД на НАП Пловдив, офис Пазарджик, за сградата с адрес: гр. Пазарджик, бул. България № 41”.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Доставка на природен газ за нуждите на ТД на НАП Пловдив, офис Пазарджик, за сградата с адрес: гр. Пазарджик, бул. България № 41”, за период от 4 /четири/ години, считано от датата на подписване на договор с дружеството „Овергаз Мрежи“ АД.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на поръчката не е разделен на обособени позиции, предвид следните мотиви: Съгласно чл. 39, ал.1 от Закона за енергетиката (ЗЕ), разпределението и снабдяването с природен газ са дейности, които подлежат на лицензиране, а съобразно чл. 43, ал. 2, т. 1 и 2а от с.з. за една обособена територия се издава само една лицензия за разпределение на природен газ и само една лицензия за снабдяване с природен газ от крайни снабдители. Мястото на изпълнение на обществената поръчка обхваща обект находящ се в гр. Пазарджик, като за територията на гр. Пазарджик Комисията за енергийно и водно регулиране е издала лицензии за тази дейност на „Овергаз Мрежи” АД за територия Юг, който е единствен оператор на територията на община Пазарджик, в чийто обхват попада обекта, в който ще се доставя природен газ. Това води до невъзможност за разделяне предмета на поръчката на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 80000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл. 39, ал.1, т. 2-4,10 от Закона за енергетиката (ЗЕ), пренос, разпределение, съхранение и снабдяване с природен газ са дейности подлежащи на лицензиране, а съобразно чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗЕ лицензиите се издават от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). При извършена проверка в Регистъра на издадените лицензии, поддържан на основание чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗЕ от Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/, се установи, че под № 16 е вписано дружеството „Овергаз Мрежи” АД за територия Юг, което е титуляр на лицензии № Л-439-08 от 30.03.2015 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-439-12 от 30.03.2015 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на общини Асеновград, Първомай, Пазарджик и Пещера. Съгласно издадено от КЕВР Решение № Л-438 от 30.03.2015 г., по т. 3 и т. 4, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 39, ал. 1,т.3 и т.10 от Закона за енергетиката, чл. 9, ал. 1, т. 8 и т. 15 и ал. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, издава на „Софиягаз” ЕАД, ново наименование „Овергаз Мрежи“ АД, за територия Юг с ЕИК 130533432 лицензии, както следва: - лицензия № Л-439-08 от 30.03.2015 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ” за територията на общините Асеновград, Първомай, Пазарджик и Пещера за срок от 25 години, изд. ; - лицензия № Л-439-12 от 30.03.2015 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на общините Асеновград, Първомай, Пазарджик и Пещера за срок от 25 години. Посочените лицензии са публикувани на следния интернет адрес: www.dker.bg/uploads/registri/register-lic-gas.xlsx. Посоченото решение № Л-438 от 30.03.2015 г., изд. от КЕВР е публикувано на следния интернет адрес: http://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/res_l438_15.pdf. В съответствие с т. IV „Бизнес план за територия „Юг“ от същото Решение, на основание чл. 13, ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, одобрява бизнес планове за териториите на издадените по т. 3 и т. 4 от решението лицензии, за периода 2015 г. - 2019 г. на „Софиягаз” ЕАД, ново наименование „Овергаз Мрежи“ АД. Във връзка с горното, изпълнението на настоящата поръчка трябва да бъде възложена на дружеството „Овергаз мрежи“ АД, което е единственият възможен изпълнител на настоящата обществена поръчка и притежава изключителните права, за разпределение на природен газ и снабдяване на природен газ от краен снабдител на територията на гр. Пазарджик, по смисъла на § 2., т. 47. от Допълнителните разпоредби на ЗОП за осъществяване на дейността, предмет на обществената поръчка. Предвид горното, за обезпечаване на необходимостта от доставка на природен газ за нуждите на ТД на НАП Пловдив, офис Пазарджик, за сградата с адрес гр. Пазарджик, бул. България № 41 предлагам да бъде сключен договор за 4 /четири/ години, считано от датата на подписването му, с дружеството притежаващо изключителни права за осъществяване на възлаганите дейности, придобити по силата на административен акт – издадените от КЕВР лицензии - „Овергаз Мрежи“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, район Лозенец, ул. „Филип Кутев” № 5, ЕИК 130533432. Налице е основание за провеждането на процедура на договаряне без предварително обявление по реда на чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП, с чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗОП, по смисъла на § 2, т. 47 от ДР на ЗОП във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1 от ЗОП и при условията на чл. 65, ал. 1 от ППЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

На основание чл. 65, ал. 1 от ППЗОП, не са приложени разпоредбите на чл. 64, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП и покана за участие няма да се изпраща, както и няма да се назначава комисия за провеждане на процедура, тъй като ще се сключи договор на основание чл. 79, ал. 1, т. 3 "в" от ЗОП с дружество, притежаващо изключителни права за осъществяване на дейностите, предмет на настоящата поръчка - "Овергаз Мрежи" АД, ЕИК 130533432, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1407, ул. "Филип Кутев" № 5. Договорът за възлагане на обществена поръчка ще бъде сключен след влизането в сила на решението за откриване и съгласно Общите условия за разпределение и снабдяване с природен газ. При подписване на договора, определеният изпълнител следва да изпълни задълженията си по чл. 65, ал. 2 от ППЗОП - да представи освен документа по чл. 112 ал.1, т.2 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП, декларация за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП и декларация по чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП. Възложителят няма да изисква гаранция за изпълнение.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Прогнозната стойност на поръчката е 80 000 лв. без ДДС, за ТД на НАП Пловдив, офис Пазарджик, изчислена в съответствие с чл. 21 от ЗОП, въз основа на проведено проучване, при отчитане на спецификата на настоящата поръчка, при срок на изпълнение на договора – 4 /четири/ години, считано от датата на подписване на договора. Критерий за определяне на икономически най-изгодната оферта – най-ниска цена без ДДС /не по-висока от утвърдената от КЕВР пределна цена за разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ от краен снабдител/.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Решението за откриване на процедурата на договаряне без обявление подлежи на обжалване пред КЗК в 10-дневен срок от публикуването му, при условията на чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

03.06.2019 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

ВЕНЕЛИН НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ

VIII.2) Длъжност

ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ